\n

 

 הודעות לתקשורת

 

 

סיוע רשמי של ישראל לפיתוח, 2022https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2023/סיוע-רשמי-של-ישראל-לפיתוח-2022.aspxסיוע רשמי של ישראל לפיתוח, 202225/12/2023 22:00:00
מעברים בין מקומות עבודה: כיצד הם משפיעים על השכר לאורך זמןhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/מעברים-בין-מקומות-עבודה-כיצד-הם-משפיעים-על-השכר-לאורך-זמן.aspxמעברים בין מקומות עבודה: כיצד הם משפיעים על השכר לאורך זמן21/12/2023 22:00:00
סיוע רשמי של ישראל לפיתוח, 2021https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2022/סיוע-רשמי-של-ישראל-לפיתוח-2021.aspxסיוע רשמי של ישראל לפיתוח, 202118/12/2022 22:00:00
הרשויות המקומיות בישראל, 2020https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2022/הרשויות-המקומיות-בישראל-2020.aspxהרשויות המקומיות בישראל, 202014/12/2022 22:00:00
הערכת האפקטיביות של התוכניות "עתודה מדעית-טכנולוגית" ו"לתת חמש"https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/הערכת-האפקטיביות-של-התוכניות-עתודה-מדעית-טכנולוגיתו-לתת-חמש.aspxהערכת האפקטיביות של התוכניות "עתודה מדעית-טכנולוגית" ו"לתת חמש"06/10/2022 21:00:00
סיוע רשמי של ישראל לפיתוח, 2020https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2022/סיוע-רשמי-של-ישראל-לפיתוח-2020.aspxסיוע רשמי של ישראל לפיתוח, 202001/06/2022 21:00:00
הרשויות המקומיות בישראל, 2019https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/הרשויות-המקומיות-בישראל-2019.aspxהרשויות המקומיות בישראל, 201929/09/2021 21:00:00
תכונות חברתיות-כלכליות נבחרות בערים הגדולות בישראל, 1998–2013https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/תכונות-חברתיות-כלכליות-נבחרות-בערים-הגדולות-בישראל-1998–2013.aspxתכונות חברתיות-כלכליות נבחרות בערים הגדולות בישראל, 1998–201310/05/2021 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל, ינואר 2020https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-מס-168.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל, ינואר 202008/02/2020 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל ספטמבר 2019https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-מס-167.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל ספטמבר 201904/09/2019 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל נובמבר 2018https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2018/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-נובמבר-2018.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל נובמבר 201817/02/2019 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל אפריל 2018https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2018/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-אפריל-2018.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל אפריל 201831/03/2018 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל אוקטובר 2017https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2017/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-אוקטובר-2017.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל אוקטובר 201730/09/2017 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל אפריל 2017https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2017/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-אפריל-2017.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל אפריל 201731/03/2017 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - אוקטובר 2016https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2016/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-אוקטובר-2016.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - אוקטובר 201630/09/2016 21:00:00
הערכת טיב המיפוי של שימושי קרקע 2014 בלשכה המרכזית לסטטיסטיקהhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/הערכת-טיב-המיפוי-של-שימושי-קרקע-2014-בלשכה-המרכזית-לסטטיסטיקה.aspxהערכת טיב המיפוי של שימושי קרקע 2014 בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה31/08/2016 21:00:00
הרשויות המקומיות בישראל, 2014https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2016/הרשויות-המקומיות-בישראל-2014.aspxהרשויות המקומיות בישראל, 201428/05/2016 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - פברואר 2016https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2016/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-פברואר-2016.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - פברואר 201631/01/2016 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - יולי 2015https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2015/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-יולי-2015.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - יולי 201530/06/2015 21:00:00
דמוגרפיה של עסקים, מקבץ נתונים סטטיסטיים ממרשם העסקים, 2013-2011https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2015/דמוגרפיה-של-עסקים-מקבץ-נתונים-סטטיסטיים-ממרשם-העסקים-2013-2011.aspxדמוגרפיה של עסקים, מקבץ נתונים סטטיסטיים ממרשם העסקים, 2013-201107/03/2015 22:00:00
הדיור בישראל נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2012-1997https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2015/הדיור-בישראל-נתונים-מסקר-הוצאות-משק-הבית-2012-1997.aspxהדיור בישראל נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2012-199727/01/2015 22:00:00
משתני רקע ותוצאות חינוכיות ותעסוקתיות של בוגרי פנימיות המנהל לחינוך התיישבותי פנימייתי ועליית הנוערhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/משתני-רקע-ותוצאות-חינוכיות-ותעסוקתיות-של-בוגרי-פנימיות-המנהל-לחינוך-התיישבותי-פנימייתי-ועליית-הנוער.aspxמשתני רקע ותוצאות חינוכיות ותעסוקתיות של בוגרי פנימיות המנהל לחינוך התיישבותי פנימייתי ועליית הנוער30/11/2014 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - דצמבר 2014https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2014/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-דצמבר-2014.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - דצמבר 201430/11/2014 22:00:00
הוצאות לביטחון בישראל 2012-1950https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2014/הוצאות-הביטחון-בישראל-2012-1950.aspxהוצאות לביטחון בישראל 2012-195022/10/2014 21:00:00
עוסקים ופדיון בענפי הכלכלה על פי מס ערך מוסף, 2012-2011https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2014/עוסקים-ופדיון-בענפי-הכלכלה-על-פי-מס-ערך-מוסף-2012-2011.aspxעוסקים ופדיון בענפי הכלכלה על פי מס ערך מוסף, 2012-201101/09/2014 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל -אפריל 2014https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2014/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-אפריל-2014.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל -אפריל 201431/03/2014 21:00:00
חשבונות המגזר הממשלתי 2012-2006https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2014/חשבונות-המגזר-הממשלתי-2012-2006.aspxחשבונות המגזר הממשלתי 2012-200602/03/2014 22:00:00
מדדים לפיתוח בר קיימה בישראל, 2011https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2013/מדדים-לפיתוח-בר-קיימה-בישראל-2011.aspxמדדים לפיתוח בר קיימה בישראל, 201117/11/2013 22:00:00
קביעת מחירים בישראל- בחינה אמפירית באמצעות נתוני מיקרוhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/קביעת-מחירים-בישראל-בחינה-אמפירית-באמצעות-נתוני-מיקרו.aspxקביעת מחירים בישראל- בחינה אמפירית באמצעות נתוני מיקרו30/06/2013 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - יולי 2013https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2013/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-יולי-2013.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - יולי 201330/06/2013 21:00:00
הוצאות לביטחון בישראל 2011-1950https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2013/הוצאות-הביטחון-בישראל-2011-1950.aspxהוצאות לביטחון בישראל 2011-195011/02/2013 22:00:00
מעקב אחר ילדים ובני נוער המצויים בטיפול רשות חסות הנוער במשרד הרווחה והשירותים החברתייםhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/מעקב-אחר-ילדים-ובני-נוער-המצויים-בטיפול-רשות-חסות-הנוער-במשרד-הרווחה-והשירותים-החברתיים.aspxמעקב אחר ילדים ובני נוער המצויים בטיפול רשות חסות הנוער במשרד הרווחה והשירותים החברתיים20/10/2012 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - יולי 2012https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2012/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-יולי-2012.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - יולי 201230/06/2012 21:00:00
דמוגרפיה של עסקים, מקבץ נתונים סטטיסטיים ממרשם העסקים, 2010-2003https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2012/דמוגרפיה-של-עסקים-מקבץ-נתונים-סטטיסטיים-ממרשם-העסקים-2010-2003.aspxדמוגרפיה של עסקים, מקבץ נתונים סטטיסטיים ממרשם העסקים, 2010-200327/06/2012 21:00:00
רמת חרדיות ביישובים ובאזורים סטטיסטייםhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/רמת-חרדיות-ביישובים-ובאזורים-סטטיסטיים.aspxרמת חרדיות ביישובים ובאזורים סטטיסטיים10/06/2012 21:00:00
הוספת האינטרנט לשיטות מסורתיות של איסוף נתונים בסקריםhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/הוספת-האינטרנט-לשיטות-מסורתיות-של-איסוף-נתונים-בסקרים.aspxהוספת האינטרנט לשיטות מסורתיות של איסוף נתונים בסקרים22/05/2012 21:00:00
דורכים על יהלומים: פוטנציאל המצוינות הלא ממומש של ישראלhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/דורכים-על-יהלומים-פוטנציאל-המצוינות-הלא-ממומש-של-ישראל.aspxדורכים על יהלומים: פוטנציאל המצוינות הלא ממומש של ישראל27/04/2012 21:00:00
ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי, 2010-1989https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2012/ההוצאה-הלאומית-למחקר-ופיתוח-אזרחי-2010-1989.aspxההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי, 2010-198928/03/2012 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - דצמבר 2011https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2011/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-דצמבר-2011.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - דצמבר 201130/11/2011 22:00:00
הוצאות לביטחון בישראל 2009-1950https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2011/הוצאות-הביטחון-בישראל-2009-1950.aspxהוצאות לביטחון בישראל 2009-195019/06/2011 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל -יוני 2011https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2011/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-יוני-2011.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל -יוני 201131/05/2011 21:00:00
תלמידים המקבלים התאמות לצורך היבחנות בבחינות הבגרות: מאפיינים והישגיםhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/תלמידים-המקבלים-התאמות-לצורך-היבחנות-בבחינות-הבגרות-מאפיינים-והישגים.aspxתלמידים המקבלים התאמות לצורך היבחנות בבחינות הבגרות: מאפיינים והישגים11/03/2011 22:00:00
סקר כוח אדם 2009https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2010/סקרי-כוח-אדם-2009.aspxסקר כוח אדם 200914/12/2010 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל -דצמבר 2010https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2010/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-דצמבר-2010.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל -דצמבר 201030/11/2010 22:00:00
הטבות שכר והשפעתן על אי השוויון בקרב אוכלוסיית השכירים סקר הוצאות משק בית,2007https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/הטבות-שכר-והשפעתן-על-אי-השוויון-בקרב-אוכלוסיית-השכירים-סקר-הוצאות-משק-בית-2007.aspxהטבות שכר והשפעתן על אי השוויון בקרב אוכלוסיית השכירים סקר הוצאות משק בית,200718/09/2010 22:00:00
סקר הוצאות משק הבית, 2008, סיכומים כללייםhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2010/סקר-הוצאות-משק-הבית-2008-סיכומים-כלליים.aspxסקר הוצאות משק הבית, 2008, סיכומים כלליים11/07/2010 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטים חדשים בישראל - יוני 2010https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2010/פעולות-ופרסומים-סטטיסטים-חדשים-בישראל-יוני-2010.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטים חדשים בישראל - יוני 201031/05/2010 21:00:00
שווי דירות מגורים כאינדיקאטור לרמה חברתית-כלכליתhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/שווי-דירות-מגורים-כאינדיקאטור-לרמה-חברתית-כלכלית.aspxשווי דירות מגורים כאינדיקאטור לרמה חברתית-כלכלית08/02/2010 22:00:00
הבדלים באיכות ההשכלה בין אוניברסיטאות למכללות: בחינה באמצעות התמורה בשוק העבודהhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/הבדלים-באיכות-ההשכלה-בין-אוניברסיטאות-למכללות-בחינה-באמצעות-התמורה-בשוק-העבודה.aspxהבדלים באיכות ההשכלה בין אוניברסיטאות למכללות: בחינה באמצעות התמורה בשוק העבודה12/04/2009 21:00:00
השכלה עודפת, מוביליות תעסוקתית וניידות בהכנסות בקרב מקבלי תואר ראשון בישראלhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/השכלה-עודפת-מוביליות-תעסוקתית-וניידות-בהכנסות-בקרב-מקבלי-תואר-ראשון-בישראל.aspxהשכלה עודפת, מוביליות תעסוקתית וניידות בהכנסות בקרב מקבלי תואר ראשון בישראל20/09/2008 22:00:00

 פרסומים

תחזית פרסום לימים הקרובים

{{element.Date}}

  • {{item}}

{{fullPubsLinkText}}