\n

 

 הודעות לתקשורת

 

 

חשבונות המגזר הממשלתי 2006–2022 במתכונת GFShttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2024/חשבונות-המגזר-הממשלתי-2006–2022-במתכונת-GFS.aspxחשבונות המגזר הממשלתי 2006–2022 במתכונת GFS16/04/2024 21:00:00
ההוצאה לצריכה פרטית 2014–2022https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2024/-ההוצאה-לצריכה-פרטית-2014–2022.aspxההוצאה לצריכה פרטית 2014–202211/03/2024 22:00:00
תאונות דרכים עם נפגעים 2022, סיכומים כללייםhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2024/תאונות-דרכים-עם-נפגעים-2022-סיכומים-כלליים.aspxתאונות דרכים עם נפגעים 2022, סיכומים כלליים20/01/2024 22:00:00
תנועה טבעית - לידות חיhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/תנועה-טבעית-לידות-חי-2019.aspxתנועה טבעית - לידות חי15/01/2024 22:00:00
סיוע רשמי של ישראל לפיתוח, 2022https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2023/סיוע-רשמי-של-ישראל-לפיתוח-2022.aspxסיוע רשמי של ישראל לפיתוח, 202225/12/2023 22:00:00
תאונות דרכים עם נפגעים 2022, תאונות בדרכים לא-עירוניותhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2023/תאונות-דרכים-עם-נפגעים-2022-תאונות-בדרכים-לא-עירוניות.aspxתאונות דרכים עם נפגעים 2022, תאונות בדרכים לא-עירוניות25/09/2023 21:00:00
חשבונות המגזר הממשלתי 2006–2021 במתכונת GFShttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2023/חשבונות-המגזר-הממשלתי-2006-2021-במתכונת-GFS.aspxחשבונות המגזר הממשלתי 2006–2021 במתכונת GFS30/05/2023 21:00:00
ההוצאה לצריכה פרטית 2014–2021https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2023/ההוצאה-לצריכה-פרטית-2014–2021.aspxההוצאה לצריכה פרטית 2014–202119/03/2023 22:00:00
תאונות דרכים עם נפגעים 2021, סיכומים כללייםhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2023/תאונות-דרכים-עם-נפגעים-2021-סיכומים-כלליים.aspxתאונות דרכים עם נפגעים 2021, סיכומים כלליים10/01/2023 22:00:00
סיוע רשמי של ישראל לפיתוח, 2021https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2022/סיוע-רשמי-של-ישראל-לפיתוח-2021.aspxסיוע רשמי של ישראל לפיתוח, 202118/12/2022 22:00:00
תאונות דרכים עם נפגעים 2021, תאונות בדרכים לא-עירוניותhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2022/תאונות-דרכים-עם-נפגעים-2021-תאונות-בדרכים-לא-עירוניות.aspxתאונות דרכים עם נפגעים 2021, תאונות בדרכים לא-עירוניות24/10/2022 21:00:00
התשואה של ציוני הבחינה הפסיכומטרית וציוני הבגרות במונחי שכר עתידיhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/התשואה-של-ציוני-הבחינה-הפסיכומטרית-וציוני-הבגרות-במונחי-שכר-עתידי.aspxהתשואה של ציוני הבחינה הפסיכומטרית וציוני הבגרות במונחי שכר עתידי31/07/2022 21:00:00
השפעת הסלקצייה העצמית חברתית השונה של גברים ונשים על הפערים הבין מגדריים בבחינה הפסיכומטריתhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/השפעת-הסלקצייה-העצמית-חברתית-השונה-של-גברים-ונשים-על-הפערים-הבין-מגדריים-בבחינה-הפסיכומטרית.aspxהשפעת הסלקצייה העצמית חברתית השונה של גברים ונשים על הפערים הבין מגדריים בבחינה הפסיכומטרית26/07/2022 21:00:00
הבדלים מגדריים במרחקי נסיעה לעבודהhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/הבדלים-מגדריים-במרחקי-נסיעה-לעבודה.aspxהבדלים מגדריים במרחקי נסיעה לעבודה22/06/2022 21:00:00
סיוע רשמי של ישראל לפיתוח, 2020https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2022/סיוע-רשמי-של-ישראל-לפיתוח-2020.aspxסיוע רשמי של ישראל לפיתוח, 202001/06/2022 21:00:00
ההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף כלכלי 2014–2020https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2022/ההוצאה-לצריכה-פרטית-לפי-ענף-כלכלי-2014-2020.aspxההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף כלכלי 2014–202021/05/2022 21:00:00
חשבונות המגזר הממשלתי 2006–2020 במתכונת GFShttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2022/חשבונות-המגזר-הממשלתי-במתכונת-GFS-2006–2020.aspxחשבונות המגזר הממשלתי 2006–2020 במתכונת GFS30/03/2022 21:00:00
תאונות דרכים עם נפגעים 2020, סיכומים כללייםhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2022/תאונות-דרכים-עם-נפגעים-2020-סיכומים-כלליים.aspxתאונות דרכים עם נפגעים 2020, סיכומים כלליים11/01/2022 22:00:00
תאונות דרכים עם נפגעים 2020, תאונות בדרכים לא-עירוניותhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/תאונות-דרכים-עם-נפגעים-2020.aspxתאונות דרכים עם נפגעים 2020, תאונות בדרכים לא-עירוניות30/08/2021 21:00:00
פערי שכר מגדריים בקרב מנהליםhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/פערי-שכר-מגדריים-בקרב-מנהלים.aspxפערי שכר מגדריים בקרב מנהלים17/08/2021 21:00:00
ההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף כלכלי - 2019-1995https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/ההוצאה-לצריכה-פרטית-לפי-ענף-כלכלי-2019-1995.aspxההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף כלכלי - 2019-199519/06/2021 21:00:00
חשבונות המגזר הממשלתי במתכונת GFS 2019-2006https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/חשבונות-המגזר-הממשלתי-במתכונת-GFS-2019-2006-.aspxחשבונות המגזר הממשלתי במתכונת GFS 2019-200606/04/2021 21:00:00
משקי בית – תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על פי סקר כוח אדם, 2019https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/משקי-בית-תכונות-כלכליות-וצפיפות-דיור-2019.aspxמשקי בית – תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על פי סקר כוח אדם, 201906/03/2021 22:00:00
פני החברה בישראל, דוח מס' 12, שבט תשפ"א, ינואר 2021 – פערים לפי רמת השכלהhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/דוח-12-פני-החברה-בישראל-2021.aspxפני החברה בישראל, דוח מס' 12, שבט תשפ"א, ינואר 2021 – פערים לפי רמת השכלה30/01/2021 22:00:00
חשבון לוויין של המים בישראל, 2009–2010https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/חשבון-לוויין-של-המים-בישראל-2010-2009.aspxחשבון לוויין של המים בישראל, 2009–201006/01/2021 22:00:00
תאונות דרכים עם נפגעים 2019, סיכומים כללייםhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/תאונות-דרכים-עם-נפגעים-2019-סיכומים-כלליים.aspxתאונות דרכים עם נפגעים 2019, סיכומים כלליים14/09/2020 21:00:00
תאונות דרכים עם נפגעים, 2019, תאונות בדרכים לא-עירוניותhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/תאונות-דרכים-עם-נפגעים-2019.aspxתאונות דרכים עם נפגעים, 2019, תאונות בדרכים לא-עירוניות22/06/2020 21:00:00
מורשים לנהוג, 2019https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/מורשים-לנהוג-2019.aspxמורשים לנהוג, 201931/03/2020 21:00:00
ההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף כלכלי - 2018-1995https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/ההוצאה-לצריכה-פרטית-לפי-ענף-כלכלי-2018-1995.aspxההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף כלכלי - 2018-199516/03/2020 22:00:00
משקי בית: תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על פי סקרי כוח אדם 2018https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/משקי-בית-תכונות-כלכליות-וצפיפות-דיור-על-פי-סקרי-כוח-אדם-2018.aspxמשקי בית: תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על פי סקרי כוח אדם 201807/03/2020 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל, ינואר 2020https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-מס-168.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל, ינואר 202008/02/2020 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל ספטמבר 2019https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-מס-167.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל ספטמבר 201904/09/2019 21:00:00
תאונות דרכים עם נפגעים 2018, תאונות בדרכים לא-עירוניותhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/תאונות-דרכים-עם-נפגעים--2018-תאונות-בדרכים-לא-עירוניות.aspxתאונות דרכים עם נפגעים 2018, תאונות בדרכים לא-עירוניות17/08/2019 21:00:00
חשבונות המגזר הממשלתי במתכונת GFS 2017-2006https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/חשבונות-המגזר-הממשלתי-במתכונת-GFS--2017-2006.aspxחשבונות המגזר הממשלתי במתכונת GFS 2017-200621/07/2019 21:00:00
ההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף כלכלי - 2017-1995https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/ההוצאה-לצריכה-פרטית-לפי-ענף-כלכלי-2017-1995.aspxההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף כלכלי - 2017-199524/06/2019 21:00:00
משקי בית: תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על פי סקרי כוח אדם, 2017https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/משקי-בית-תכונות-כלכליות-וצפיפות-דיור-על-פי-סקרי-כוח-אדם-2017.aspxמשקי בית: תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על פי סקרי כוח אדם, 201728/04/2019 21:00:00
מורשים לנהוג, 2018https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/מורשים-לנהוג-2018.aspxמורשים לנהוג, 201827/04/2019 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל נובמבר 2018https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2018/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-נובמבר-2018.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל נובמבר 201817/02/2019 22:00:00
תאונות דרכים עם נפגעים, 2018 סיכומים כללייםhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/תאונות-דרכים-עם-נפגעים-2018.aspxתאונות דרכים עם נפגעים, 2018 סיכומים כלליים29/01/2019 22:00:00
משקי בית: תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על פי סקרי כוח אדם, 2016https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2018/משקי-בית-תכונות-כלכליות-וצפיפות-דיור-על-פי-סקרי-כוח-אדם-2016.aspxמשקי בית: תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על פי סקרי כוח אדם, 201625/12/2018 22:00:00
מורשים לנהוג, 2017https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2018/מורשים-לנהוג-2017.aspxמורשים לנהוג, 201707/08/2018 21:00:00
פני החברה בישראל, דוח מס' 10, תמוז תשע"ח, יוני 2018 - דת והגדרה עצמית של מידת דתיותhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2018/פני-החברה-בישראל-דוח-מס-10-תמוז-תשעח-יוני-2018-דת-והגדרה-עצמית-של-מידת-דתיות.aspxפני החברה בישראל, דוח מס' 10, תמוז תשע"ח, יוני 2018 - דת והגדרה עצמית של מידת דתיות26/06/2018 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל אפריל 2018https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2018/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-אפריל-2018.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל אפריל 201831/03/2018 21:00:00
משקי בית תכונות כלכליות וצפיפות דיור על פי סקרי כוח אדם 2015https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2017/משקי-בית-תכונות-כלכליות-וצפיפות-דיור-על-פי-סקרי-כוח-אדם-2015.aspxמשקי בית תכונות כלכליות וצפיפות דיור על פי סקרי כוח אדם 201523/10/2017 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל אוקטובר 2017https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2017/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-אוקטובר-2017.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל אוקטובר 201730/09/2017 21:00:00
הסקר החברתי 2015 - כולל נושאים ייחודיים: עמדות כלפי שירותי ממשל ומעורבות אזרחיתhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2017/הסקר-החברתי-2015-כולל-נושאים-ייחודיים-עמדות-כלפי-שירותי-ממשל-ומעורבות-אזרחית.aspxהסקר החברתי 2015 - כולל נושאים ייחודיים: עמדות כלפי שירותי ממשל ומעורבות אזרחית02/08/2017 21:00:00
פני החברה בישראל, דוח מס' 9, סיוון תשע"ז, יוני 2017- בני 55 ומעלהhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2017/פני-החברה-בישראל-דוח-מס-9-סיוון-תשעז-יוני-2017--בני-55-ומעלה--.aspxפני החברה בישראל, דוח מס' 9, סיוון תשע"ז, יוני 2017- בני 55 ומעלה28/06/2017 21:00:00
מורשים לנהוג, 2016https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2017/מורשים-לנהוג-2016.aspxמורשים לנהוג, 201628/06/2017 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל אפריל 2017https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2017/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-אפריל-2017.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל אפריל 201731/03/2017 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - אוקטובר 2016https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2016/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-אוקטובר-2016.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - אוקטובר 201630/09/2016 21:00:00

 פרסומים

תחזית פרסום לימים הקרובים

{{element.Date}}

  • {{item}}

{{fullPubsLinkText}}