\n

 

 הודעות לתקשורת

 

 

ההוצאה הלאומית לחינוך 1962–2022https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2024/ההוצאה-הלאומית-לחינוך-2022-1962.aspxההוצאה הלאומית לחינוך 1962–202202/06/2024 21:00:00
חשבונות המגזר הממשלתי 2006–2022 במתכונת GFShttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2024/חשבונות-המגזר-הממשלתי-2006–2022-במתכונת-GFS.aspxחשבונות המגזר הממשלתי 2006–2022 במתכונת GFS16/04/2024 21:00:00
סקר תעשייה, כרייה וחציבה, 2020https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2024/סקר-תעשייה-כרייה-וחציבה-2020.aspxסקר תעשייה, כרייה וחציבה, 202020/03/2024 22:00:00
חשבונות המאזן הלאומי, 2021https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2024/חשבונות-המאזן-הלאומי-2021.aspxחשבונות המאזן הלאומי, 202117/01/2024 22:00:00
סקר ענפי הכלכלה, 2020https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2023/סקר-ענפי-הכלכלה-2020.aspxסקר ענפי הכלכלה, 202013/11/2023 22:00:00
חשבונות לאומיים - שנתון סטטיסטי לישראל 2023 - מספר 74https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2023/חשבונות-לאומיים-שנתון-סטטיסטי-לישראל-2023-מספר-74.aspxחשבונות לאומיים - שנתון סטטיסטי לישראל 2023 - מספר 7409/09/2023 21:00:00
חשבונות המגזר הממשלתי 2006–2021 במתכונת GFShttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2023/חשבונות-המגזר-הממשלתי-2006-2021-במתכונת-GFS.aspxחשבונות המגזר הממשלתי 2006–2021 במתכונת GFS30/05/2023 21:00:00
ההוצאה הלאומית לחינוך 1962–2021https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2023/ההוצאה-הלאומית-לחינוך-2021-1962.aspxההוצאה הלאומית לחינוך 1962–202110/05/2023 21:00:00
סקר ענפי הכלכלה 2019https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2023/סקר-ענפי-הכלכלה-2019.aspxסקר ענפי הכלכלה 201903/05/2023 21:00:00
סקר תעשייה, כרייה וחציבה, 2019https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2023/סקר-תעשייה-כרייה-וחציבה-2019.aspxסקר תעשייה, כרייה וחציבה, 201922/03/2023 22:00:00
חשבונות המאזן הלאומי, 2020https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2023/חשבונות-המאזן-הלאומי-2020.aspxחשבונות המאזן הלאומי, 202021/03/2023 22:00:00
חשבונות לאומיים - שנתון סטטיסטי לישראל 2022 - מספר 73https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2022/חשבונות-לאומיים-שנתון-סטטיסטי-לישראל-2022-מספר-73.aspxחשבונות לאומיים - שנתון סטטיסטי לישראל 2022 - מספר 7318/09/2022 21:00:00
התשואה של ציוני הבחינה הפסיכומטרית וציוני הבגרות במונחי שכר עתידיhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/התשואה-של-ציוני-הבחינה-הפסיכומטרית-וציוני-הבגרות-במונחי-שכר-עתידי.aspxהתשואה של ציוני הבחינה הפסיכומטרית וציוני הבגרות במונחי שכר עתידי31/07/2022 21:00:00
השפעת הסלקצייה העצמית חברתית השונה של גברים ונשים על הפערים הבין מגדריים בבחינה הפסיכומטריתhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/השפעת-הסלקצייה-העצמית-חברתית-השונה-של-גברים-ונשים-על-הפערים-הבין-מגדריים-בבחינה-הפסיכומטרית.aspxהשפעת הסלקצייה העצמית חברתית השונה של גברים ונשים על הפערים הבין מגדריים בבחינה הפסיכומטרית26/07/2022 21:00:00
עובדי הוראה במערכת החינוךhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2023/עובדי-הוראה-במערכת-החינוך.aspxעובדי הוראה במערכת החינוך26/02/2022 22:00:00
ההוצאה הלאומית לחינוך 1962–2020https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/ההוצאה-הלאומית-לחינוך-1962-2020.aspxההוצאה הלאומית לחינוך 1962–202019/12/2021 22:00:00
סקר ענפי הכלכלה, 2018https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/סקר-ענפי-הכלכלה-2018.aspxסקר ענפי הכלכלה, 201808/12/2021 22:00:00
סקר תעשייה, כרייה וחציבה, 2018https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/סקר-תעשייה-כרייה-וחציבה-2018.aspxסקר תעשייה, כרייה וחציבה, 201806/11/2021 22:00:00
חשבונות לאומיים - שנתון סטטיסטי לישראל 2021 - מספר 72https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/חשבונות-לאומיים-שנתון-סטטיסטי-לישראל-2021-מספר-72.aspxחשבונות לאומיים - שנתון סטטיסטי לישראל 2021 - מספר 7201/09/2021 21:00:00
חשבונות המאזן הלאומי, 2019https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/חשבונות-המאזן-הלאומי-2019.aspxחשבונות המאזן הלאומי, 201910/07/2021 21:00:00
סקר תעשייה, כרייה וחציבה, 2017https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/סקר-תעשייה-כרייה-וחציבה-2017.aspxסקר תעשייה, כרייה וחציבה, 201715/02/2021 22:00:00
חשבון לוויין של המים בישראל, 2009–2010https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/חשבון-לוויין-של-המים-בישראל-2010-2009.aspxחשבון לוויין של המים בישראל, 2009–201006/01/2021 22:00:00
ההוצאה הלאומית לחינוך 1962–2019https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/ההוצאה-הלאומית-לחינוך-1962-2019.aspxההוצאה הלאומית לחינוך 1962–201929/12/2020 22:00:00
חשבון לוויין לפסולת 2017https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/חשבון-לוויין-לפסולת-2017.aspxחשבון לוויין לפסולת 201719/12/2020 22:00:00
סקר ענפי הכלכלה, 2017https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/סקר-ענפי-הכלכלה-2017.aspxסקר ענפי הכלכלה, 201714/12/2020 22:00:00
חשבונות המאזן הלאומי, 2018https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/חשבונות-המאזן-הלאומי-2018.aspxחשבונות המאזן הלאומי, 201823/08/2020 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל, ינואר 2020https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-מס-168.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל, ינואר 202008/02/2020 22:00:00
ההוצאה הלאומית לחינוך 2018-1962https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/ההוצאה-הלאומית-לחינוך-2018-1962.aspxההוצאה הלאומית לחינוך 2018-196222/01/2020 22:00:00
סקר ענפי הכלכלה, 2016https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/סקר-ענפי-הכלכלה-2016.aspxסקר ענפי הכלכלה, 201613/01/2020 22:00:00
סקר תעשייה, כרייה וחציבה 2016https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/סקר-תעשייה-כרייה-וחציבה-2016.aspxסקר תעשייה, כרייה וחציבה 201628/12/2019 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל ספטמבר 2019https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-מס-167.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל ספטמבר 201904/09/2019 21:00:00
מחקרים ודוחות המתבססים על הסקר החברתיhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/מחקרים-ודוחות-המתבססים-על-הסקר-החברתי.aspxמחקרים ודוחות המתבססים על הסקר החברתי04/06/2019 21:00:00
סקר תעשייה, כרייה וחציבה 2015https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/סקר-תעשייה-כרייה-וחציבה-2015.aspxסקר תעשייה, כרייה וחציבה 201512/05/2019 21:00:00
סקר ענפי הכלכלה, 2015https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/סקר-ענפי-הכלכלה-2015.aspxסקר ענפי הכלכלה, 201527/03/2019 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל נובמבר 2018https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2018/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-נובמבר-2018.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל נובמבר 201817/02/2019 22:00:00
ההוצאה הלאומית לחינוך 2017-1962https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2018/ההוצאה-הלאומית-לחינוך-2017-1962.aspxההוצאה הלאומית לחינוך 2017-196219/12/2018 22:00:00
דינמיקה של נשירה והתמדה בשוק העבודהhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/דינמיקה-של-נשירה-והתמדה-בשוק-העבודה.aspxדינמיקה של נשירה והתמדה בשוק העבודה31/10/2018 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל אפריל 2018https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2018/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-אפריל-2018.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל אפריל 201831/03/2018 21:00:00
ההוצאה הלאומית לחינוך 2016-1962https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2018/ההוצאה-הלאומית-לחינוך-2016-1962.aspxההוצאה הלאומית לחינוך 2016-196219/02/2018 22:00:00
סקר תעשייה, כרייה וחציבה 2014https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2018/סקר-תעשייה-כרייה-וחציבה-2014.aspxסקר תעשייה, כרייה וחציבה 201424/01/2018 22:00:00
פריסת האיכות של מורים במערכת החינוך ומדידת שינויים באיכותם על פני זמןhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/פריסת-האיכות-של-מורים-במערכת-החינוך-ומדידת-שינויים-באיכותם-על-פני-זמן.aspxפריסת האיכות של מורים במערכת החינוך ומדידת שינויים באיכותם על פני זמן30/11/2017 22:00:00
סקר ענפי הכלכלה, 2014https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2017/סקר-ענפי-הכלכלה-2014.aspxסקר ענפי הכלכלה, 201414/11/2017 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל אוקטובר 2017https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2017/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-אוקטובר-2017.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל אוקטובר 201730/09/2017 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל אפריל 2017https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2017/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-אפריל-2017.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל אפריל 201731/03/2017 21:00:00
סקר תעשייה, כרייה וחציבה 2013https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2017/סקר-תעשייה-כרייה-וחציבה-2013.aspxסקר תעשייה, כרייה וחציבה 201317/01/2017 22:00:00
ההוצאה הלאומית לחינוך 2015-1962https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2017/ההוצאה-הלאומית-לחינוך.aspxההוצאה הלאומית לחינוך 2015-196216/01/2017 22:00:00
סקר ענפי הכלכלה, 2013https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2016/סקר-ענפי-הכלכלה-2013.aspxסקר ענפי הכלכלה, 201317/12/2016 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - אוקטובר 2016https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2016/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-אוקטובר-2016.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - אוקטובר 201630/09/2016 21:00:00
סקר תעשייה, כרייה וחציבה 2012https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2016/סקר-תעשייה-כרייה-וחציבה-2012.aspxסקר תעשייה, כרייה וחציבה 201215/02/2016 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - פברואר 2016https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2016/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-פברואר-2016.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - פברואר 201631/01/2016 22:00:00

 פרסומים

תחזית פרסום לימים הקרובים

{{element.Date}}

  • {{item}}

{{fullPubsLinkText}}