\n

 

 הודעות לתקשורת

 

 

פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל, ינואר 2020https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-מס-168.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל, ינואר 202008/02/2020 22:00:00
מדדי חקלאות-סביבה, 2000–2017https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/מדדי-חקלאות-סביבה-2000-2017.aspxמדדי חקלאות-סביבה, 2000–201704/01/2020 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל ספטמבר 2019https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-מס-167.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל ספטמבר 201904/09/2019 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל נובמבר 2018https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2018/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-נובמבר-2018.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל נובמבר 201817/02/2019 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל אפריל 2018https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2018/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-אפריל-2018.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל אפריל 201831/03/2018 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל אוקטובר 2017https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2017/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-אוקטובר-2017.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל אוקטובר 201730/09/2017 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל אפריל 2017https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2017/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-אפריל-2017.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל אפריל 201731/03/2017 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - אוקטובר 2016https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2016/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-אוקטובר-2016.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - אוקטובר 201630/09/2016 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - פברואר 2016https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2016/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-פברואר-2016.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - פברואר 201631/01/2016 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - יולי 2015https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2015/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-יולי-2015.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - יולי 201530/06/2015 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - דצמבר 2014https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2014/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-דצמבר-2014.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - דצמבר 201430/11/2014 22:00:00
דה-קונוולוציה, אופטימיזציה קמורה, בייס אמפירי לא פרמטרי, וטיפול באי השבהhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/דה-קונוולוציה-אופטימיזציה-קמורה-בייס-אמפירי-לא-פרמטרי-וטיפול-באי-השבה.aspxדה-קונוולוציה, אופטימיזציה קמורה, בייס אמפירי לא פרמטרי, וטיפול באי השבה25/11/2014 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל -אפריל 2014https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2014/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-אפריל-2014.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל -אפריל 201431/03/2014 21:00:00
תכונות כלכליות של האוכלוסייה החרדית בישראל 1998 - 2010https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/תכונות-כלכליות-של-האוכלוסייה-החרדית-בישראל-1998-2010.aspxתכונות כלכליות של האוכלוסייה החרדית בישראל 1998 - 201004/03/2014 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - יולי 2013https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2013/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-יולי-2013.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - יולי 201330/06/2013 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - יולי 2012https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2012/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-יולי-2012.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - יולי 201230/06/2012 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - דצמבר 2011https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2011/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-דצמבר-2011.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - דצמבר 201130/11/2011 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל -יוני 2011https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2011/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-יוני-2011.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל -יוני 201131/05/2011 21:00:00
שיטות מדידה ואמידת גודלה של האוכלוסייה החרדית בישראלhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/tec/שיטות-מדידה-ואמידת-גודלה-של-האוכלוסייה-החרדית-בישראל.aspxשיטות מדידה ואמידת גודלה של האוכלוסייה החרדית בישראל28/02/2011 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל -דצמבר 2010https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2010/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-דצמבר-2010.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל -דצמבר 201030/11/2010 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטים חדשים בישראל - יוני 2010https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2010/פעולות-ופרסומים-סטטיסטים-חדשים-בישראל-יוני-2010.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטים חדשים בישראל - יוני 201031/05/2010 21:00:00
נבחנים בבחינה הפסיכומטרית בשנים 1991-2006 : הסתכלות משלוש זוויותhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/tec/נבחנים-בבחינה-הפסיכומטרית-בשנים-1991-2006-הסתכלות-משלוש-זוויות.aspxנבחנים בבחינה הפסיכומטרית בשנים 1991-2006 : הסתכלות משלוש זוויות30/04/2009 21:00:00
אלגוריתם המרה להשוואת רמת השכלה בסקרי כוח אדם לסטנדרט הבינלאומי ISCED97https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/tec/אלגוריתם-המרה-להשוואת-רמת-השכלה-בסקרי-כוח-אדם-לסטנדרט-הבינלאומי-ISCED97.aspxאלגוריתם המרה להשוואת רמת השכלה בסקרי כוח אדם לסטנדרט הבינלאומי ISCED9730/04/2009 21:00:00
הקוהביטציה בישראל. אומדן לקוהביטציה על סמך הסקר החברתי 2003, סקירה של הנושא והמלצה לשילובו כנושא חקירה אפשרי במסגרת הסקר החברתי.https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/tec/הקוהביטציה-בישראל--אומדן-לקוהביטציה-על-סמך-הסקר-החברתי-2003,-סקירה-של-הנושא-והמלצה-לשילובו-כנושא-חקירה-אפשרי-במסגרת-הסקר-הח.aspxהקוהביטציה בישראל. אומדן לקוהביטציה על סמך הסקר החברתי 2003, סקירה של הנושא והמלצה לשילובו כנושא חקירה אפשרי במסגרת הסקר החברתי.31/07/2005 22:00:00
דו"ח מתודולגי-פיתוח שיטה סטטיסטית לזיהוי"יורדים" בקרב אוכלוסיית ישראלhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/tec/דוח-מתודולגי-פיתוח-שיטה-סטטיסטית-לזיהוי-יורדים-בקרב-אוכלוסיית-ישראל.aspxדו"ח מתודולגי-פיתוח שיטה סטטיסטית לזיהוי"יורדים" בקרב אוכלוסיית ישראל31/05/2004 22:00:00
מדידת שירותי דיור בבעלות הדייריםhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/tec/מדידת-שירותי-דיור-בבעלות-הדיירים.aspxמדידת שירותי דיור בבעלות הדיירים31/05/1999 22:00:00

 פרסומים

תחזית פרסום לימים הקרובים

{{element.Date}}

  • {{item}}

{{fullPubsLinkText}}