\n

 

 הודעות לתקשורת

 

 

מדדי קיימות (הון) בישראל, 2022-2000https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2022/מדדי-קיימות-הון-בישראל-2020-2000.aspxמדדי קיימות (הון) בישראל, 2022-200006/05/2024 21:00:00
מפקד החקלאות 2017https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2024/מפקד-החקלאות-2017.aspxמפקד החקלאות 201709/04/2024 21:00:00
תיירות 2022https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2024/תיירות-2022.aspxתיירות 202212/03/2024 22:00:00
הכנסות של בני 15 ומעלה – נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2021https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2024/הכנסות-של-בני-15-ומעלה-נתונים-מסקר-הוצאות-משק-הבית-2021.aspxהכנסות של בני 15 ומעלה – נתונים מסקר הוצאות משק הבית 202121/01/2024 22:00:00
תאונות דרכים עם נפגעים 2022, סיכומים כללייםhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2024/תאונות-דרכים-עם-נפגעים-2022-סיכומים-כלליים.aspxתאונות דרכים עם נפגעים 2022, סיכומים כלליים20/01/2024 22:00:00
חשבונות המאזן הלאומי, 2021https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2024/חשבונות-המאזן-הלאומי-2021.aspxחשבונות המאזן הלאומי, 202117/01/2024 22:00:00
הכנסות והוצאות משק הבית, נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2021 – סיכומים כללייםhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2023/הכנסות-והוצאות-משק-הבית-נתונים-מסקר-הוצאות-משק-הבית-2021-סיכומים-כלליים.aspxהכנסות והוצאות משק הבית, נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2021 – סיכומים כלליים30/12/2023 22:00:00
מעברים בין מקומות עבודה: כיצד הם משפיעים על השכר לאורך זמןhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/מעברים-בין-מקומות-עבודה-כיצד-הם-משפיעים-על-השכר-לאורך-זמן.aspxמעברים בין מקומות עבודה: כיצד הם משפיעים על השכר לאורך זמן21/12/2023 22:00:00
משקי בית ומשפחות: תכונות דמוגרפיות 2022 על פי סקר כוח אדםhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2023/משקי-בית-ומשפחות-תכונות-דמוגרפיות-2022-על-פי-סקר-כוח-אדם.aspxמשקי בית ומשפחות: תכונות דמוגרפיות 2022 על פי סקר כוח אדם04/12/2023 22:00:00
לוחות תמותה שלמים של ישראל 2017–2021https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2023/לוחות-תמותה-שלמים-של-ישראל-2017-2021.aspxלוחות תמותה שלמים של ישראל 2017–202116/08/2023 21:00:00
הכנסות והוצאות משק הבית, נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2020– סיכומים כללייםhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2023/הכנסות-והוצאות-משק-הבית-נתונים-מסקר-הוצאות-משק-הבית-2020-סיכומים-כלליים.aspxהכנסות והוצאות משק הבית, נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2020– סיכומים כלליים08/07/2023 21:00:00
הכנסות של בני 15 ומעלה – נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2020https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2023/הכנסות-של-בני-15-ומעלה-נתונים-מסקר-הוצאות-משק-הבית-2020.aspxהכנסות של בני 15 ומעלה – נתונים מסקר הוצאות משק הבית 202005/07/2023 21:00:00
חשבונות המאזן הלאומי, 2020https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2023/חשבונות-המאזן-הלאומי-2020.aspxחשבונות המאזן הלאומי, 202021/03/2023 22:00:00
תאונות דרכים עם נפגעים 2021, סיכומים כללייםhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2023/תאונות-דרכים-עם-נפגעים-2021-סיכומים-כלליים.aspxתאונות דרכים עם נפגעים 2021, סיכומים כלליים10/01/2023 22:00:00
תיירות 2021https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2022/תיירות-2021.aspxתיירות 202114/12/2022 22:00:00
מאזן האנרגיה 2013 - 2022https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/מאזן-האנרגיה-2017-2013.aspxמאזן האנרגיה 2013 - 202216/11/2022 22:00:00
משקי בית ומשפחות: תכונות דמוגרפיות 2021 על פי סקר כוח אדםhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2022/משקי-בית-ומשפחות-תכונות-דמוגרפיות-2021-על-פי-סקר-כוח-אדם.aspxמשקי בית ומשפחות: תכונות דמוגרפיות 2021 על פי סקר כוח אדם25/10/2022 21:00:00
תאונות דרכים עם נפגעים 2021, תאונות בדרכים לא-עירוניותhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2022/תאונות-דרכים-עם-נפגעים-2021-תאונות-בדרכים-לא-עירוניות.aspxתאונות דרכים עם נפגעים 2021, תאונות בדרכים לא-עירוניות24/10/2022 21:00:00
התשואה של ציוני הבחינה הפסיכומטרית וציוני הבגרות במונחי שכר עתידיhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/התשואה-של-ציוני-הבחינה-הפסיכומטרית-וציוני-הבגרות-במונחי-שכר-עתידי.aspxהתשואה של ציוני הבחינה הפסיכומטרית וציוני הבגרות במונחי שכר עתידי31/07/2022 21:00:00
הכנסות והוצאות משק הבית, נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2019 ולוחות 2018 לפי שיטת אמידה חדשהhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2022/הכנסות-והוצאות-משק-הבית-נתונים-מסקר-הומ-2019-ולוחות-2018-לפי-שיטת-אמידה-חדשה.aspxהכנסות והוצאות משק הבית, נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2019 ולוחות 2018 לפי שיטת אמידה חדשה30/07/2022 21:00:00
הכנסות של בני 15 ומעלה – נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2019 ולוחות 2018 לפי שיטת אמידה חדשהhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2022/הכנסות-של-בני-15-ומעלה-נתונים-מסקר-הוצאות-משק-הבית-2019-ולוחות-2018-לפי-שיטת-אמידה-חדשה.aspxהכנסות של בני 15 ומעלה – נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2019 ולוחות 2018 לפי שיטת אמידה חדשה30/07/2022 21:00:00
השפעת הסלקצייה העצמית חברתית השונה של גברים ונשים על הפערים הבין מגדריים בבחינה הפסיכומטריתhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/השפעת-הסלקצייה-העצמית-חברתית-השונה-של-גברים-ונשים-על-הפערים-הבין-מגדריים-בבחינה-הפסיכומטרית.aspxהשפעת הסלקצייה העצמית חברתית השונה של גברים ונשים על הפערים הבין מגדריים בבחינה הפסיכומטרית26/07/2022 21:00:00
מגמות בציוני הבגרות בשנים 1991–2017https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/מגמות-בציוני-הבגרות-בשנים-1991-2017.aspxמגמות בציוני הבגרות בשנים 1991–201730/06/2022 21:00:00
משקי בית ומשפחות: תכונות דמוגרפיות 2020 על פי סקר כוח אדםhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2022/משקי-בית-ומשפחות-תכונות-דמוגרפיות-2020-על-פי-סקר-כוח-אדם.aspxמשקי בית ומשפחות: תכונות דמוגרפיות 2020 על פי סקר כוח אדם10/05/2022 21:00:00
לוחות תמותה שלמים של ישראל 2016–2020https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2022/לוחות-תמותה-שלמים-של-ישראל-2016-2020.aspxלוחות תמותה שלמים של ישראל 2016–202008/05/2022 21:00:00
תיירות 2020https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2022/תיירות-2020.aspxתיירות 202016/03/2022 22:00:00
תאונות דרכים עם נפגעים 2020, סיכומים כללייםhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2022/תאונות-דרכים-עם-נפגעים-2020-סיכומים-כלליים.aspxתאונות דרכים עם נפגעים 2020, סיכומים כלליים11/01/2022 22:00:00
אטלס מפות נושאיותhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/מפות-שנתון.aspxאטלס מפות נושאיות29/11/2021 22:00:00
הערכת שווי קרקע תחת מבניםhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/הערכת-שווי-קרקע-תחת-מבנים.aspxהערכת שווי קרקע תחת מבנים23/11/2021 22:00:00
תאונות דרכים עם נפגעים 2020, תאונות בדרכים לא-עירוניותhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/תאונות-דרכים-עם-נפגעים-2020.aspxתאונות דרכים עם נפגעים 2020, תאונות בדרכים לא-עירוניות30/08/2021 21:00:00
מדינת ישראל – 70 שנים של סטטיסטיקה, אטלס סטטיסטי היסטורי 1948–2018https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/אטלס-סטטיסטי-היסטורי-1948–2018.aspxמדינת ישראל – 70 שנים של סטטיסטיקה, אטלס סטטיסטי היסטורי 1948–201810/08/2021 21:00:00
לוחות תמותה שלמים של ישראל 2015–2019https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/לוחות-תמותה-שלמים-של-ישראל-2015-2019.aspxלוחות תמותה שלמים של ישראל 2015–201925/07/2021 21:00:00
חשבונות המאזן הלאומי, 2019https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/חשבונות-המאזן-הלאומי-2019.aspxחשבונות המאזן הלאומי, 201910/07/2021 21:00:00
הערכת האפקטיביות של קציני ביקור סדיר (קב"סים) במערכת החינוךhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/הערכת-האפקטיביות-של-קציני-ביקור-סדיר-(קבסים)-במערכת-החינוך.aspxהערכת האפקטיביות של קציני ביקור סדיר (קב"סים) במערכת החינוך21/02/2021 22:00:00
חשבון לוויין של המים בישראל, 2009–2010https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/חשבון-לוויין-של-המים-בישראל-2010-2009.aspxחשבון לוויין של המים בישראל, 2009–201006/01/2021 22:00:00
משקי בית ומשפחות: תכונות דמוגרפיות 2019 על פי סקרי כוח אדםhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/משקי-בית-ומשפחות-תכונות-דמוגרפיות-2019-על-פי-סקרי-כוח-אדם.aspxמשקי בית ומשפחות: תכונות דמוגרפיות 2019 על פי סקרי כוח אדם19/10/2020 21:00:00
תאונות דרכים עם נפגעים 2019, סיכומים כללייםhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/תאונות-דרכים-עם-נפגעים-2019-סיכומים-כלליים.aspxתאונות דרכים עם נפגעים 2019, סיכומים כלליים14/09/2020 21:00:00
הכנסות של בני 15 ומעלה – נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2018https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/הכנסות-של-בני-15-ומעלה-2018.aspxהכנסות של בני 15 ומעלה – נתונים מסקר הוצאות משק הבית 201830/08/2020 21:00:00
חשבונות המאזן הלאומי, 2018https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/חשבונות-המאזן-הלאומי-2018.aspxחשבונות המאזן הלאומי, 201823/08/2020 21:00:00
לוחות תמותה שלמים של ישראל 2018-2014https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/לוחות-תמותה-שלמים-של-ישראל-2018-2014.aspxלוחות תמותה שלמים של ישראל 2018-201429/06/2020 21:00:00
משקי בית ומשפחות: תכונות דמוגרפיות 2018 על פי סקרי כוח אדםhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/משקי-בית-ומשפחות-תכונות-דמוגרפיות-2018-על-פי-סקרי-כוח-אדם.aspxמשקי בית ומשפחות: תכונות דמוגרפיות 2018 על פי סקרי כוח אדם15/03/2020 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל, ינואר 2020https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-מס-168.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל, ינואר 202008/02/2020 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל ספטמבר 2019https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-מס-167.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל ספטמבר 201904/09/2019 21:00:00
הכנסות של בני 15 ומעלה – נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2017https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/הכנסות-של-בני-15-ומעלה-נתונים-מסקר-הוצאות-משק-הבית-2017-.aspxהכנסות של בני 15 ומעלה – נתונים מסקר הוצאות משק הבית 201712/08/2019 21:00:00
אפיון יחידות גאוגרפיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה - בשנת 2015https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/אפיון-יחידות-גאוגרפיות-וסיווגן-לפי-הרמה-החברתית-כלכלית-של-האוכלוסייה-בשנת-2015.aspxאפיון יחידות גאוגרפיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה - בשנת 201504/08/2019 21:00:00
לוחות תמותה שלמים של ישראל 2017-2013https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/לוחות-תמותה-שלמים-של-ישראל-2017-2013.aspxלוחות תמותה שלמים של ישראל 2017-201303/08/2019 21:00:00
משקי בית ומשפחות: תכונות דמוגרפיות 2017-2016 על פי סקרי כוח אדםhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/משקי-בית-ומשפחות-תכונות-דמוגרפיות-2017-2016-על-פי-סקרי-כוח-אדם.aspxמשקי בית ומשפחות: תכונות דמוגרפיות 2017-2016 על פי סקרי כוח אדם13/05/2019 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל נובמבר 2018https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2018/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-נובמבר-2018.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל נובמבר 201817/02/2019 22:00:00
תאונות דרכים עם נפגעים, 2018 סיכומים כללייםhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/תאונות-דרכים-עם-נפגעים-2018.aspxתאונות דרכים עם נפגעים, 2018 סיכומים כלליים29/01/2019 22:00:00
הכנסות של בני 15 ומעלה – נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2016https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/הכנסות-של-בני-15-ומעלה-נתונים-מסקר-הוצאות-משק-הבית-2016.aspxהכנסות של בני 15 ומעלה – נתונים מסקר הוצאות משק הבית 201612/01/2019 22:00:00

 פרסומים

תחזית פרסום לימים הקרובים

{{element.Date}}

  • {{item}}

{{fullPubsLinkText}}