\n

 

 הודעות לתקשורת

 

 

פנסיונר וטוב לי, האומנם? יחס התחלופה בפנסיה והגורמים המשפיעים עליוhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/פנסיונר-וטוב-לי-האומנם-יחס-התחלופה-בפנסיה-והגורמים-המשפיעים-עליו.aspxפנסיונר וטוב לי, האומנם? יחס התחלופה בפנסיה והגורמים המשפיעים עליו30/03/2024 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל, ינואר 2020https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-מס-168.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל, ינואר 202008/02/2020 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל ספטמבר 2019https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-מס-167.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל ספטמבר 201904/09/2019 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל נובמבר 2018https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2018/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-נובמבר-2018.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל נובמבר 201817/02/2019 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל אפריל 2018https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2018/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-אפריל-2018.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל אפריל 201831/03/2018 21:00:00
על הקשר בין אושר לקיפוח יחסיhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/על-הקשר-בין-אושר-לקיפוח-יחסי.aspxעל הקשר בין אושר לקיפוח יחסי30/09/2017 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל אוקטובר 2017https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2017/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-אוקטובר-2017.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל אוקטובר 201730/09/2017 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל אפריל 2017https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2017/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-אפריל-2017.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל אפריל 201731/03/2017 21:00:00
ניתוח השפעת העברות בעין של המגזר הממשלתי והמלכ"רים על משקי הבית, בחלוקה לעשירוני הכנסה 2013-2007https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/נניתוח-השפעת-העברות-בעין-של-המגזר-הממשלתי-והמלכרים-על-משקי-הבית-בחלוקה-לעשירוני-הכנסה-2013-2007.aspxניתוח השפעת העברות בעין של המגזר הממשלתי והמלכ"רים על משקי הבית, בחלוקה לעשירוני הכנסה 2013-200728/02/2017 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - אוקטובר 2016https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2016/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-אוקטובר-2016.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - אוקטובר 201630/09/2016 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - פברואר 2016https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2016/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-פברואר-2016.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - פברואר 201631/01/2016 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - יולי 2015https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2015/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-יולי-2015.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - יולי 201530/06/2015 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - דצמבר 2014https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2014/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-דצמבר-2014.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - דצמבר 201430/11/2014 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל -אפריל 2014https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2014/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-אפריל-2014.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל -אפריל 201431/03/2014 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - יולי 2013https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2013/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-יולי-2013.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - יולי 201330/06/2013 21:00:00
דמוגרפיה של עסקים ותנועת עובדים בענף מחקר ופיתוחhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/דמוגרפיה-של-עסקים-ותנועת-עובדים-בענף-מחקר-ופיתוח.aspxדמוגרפיה של עסקים ותנועת עובדים בענף מחקר ופיתוח18/09/2012 21:00:00
בעלי מוגבלות בישראל - ההיבט הסובייקטיבי: אופטימיות, שביעות רצון מהחיים ומצב רגשי-נפשי על רקע מצבם החברתי-כלכליhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/בעלי-מוגבלות-בישראל-ההיבט-הסובייקטיבי-אופטימיות-שביעות-רצון-מהחיים-ומצב-רגשי-נפשי-על-רקע-מצבם-החברתי-כלכלי.aspxבעלי מוגבלות בישראל - ההיבט הסובייקטיבי: אופטימיות, שביעות רצון מהחיים ומצב רגשי-נפשי על רקע מצבם החברתי-כלכלי17/09/2012 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - יולי 2012https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2012/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-יולי-2012.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - יולי 201230/06/2012 21:00:00
תחזיות אוכלוסייה לישראל לטווח ארוך: 2059-2009https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/tec/תחזיות-אוכלוסייה-לישראל-לטווח-ארוך-2059-2009.aspxתחזיות אוכלוסייה לישראל לטווח ארוך: 2059-200920/03/2012 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - דצמבר 2011https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2011/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-דצמבר-2011.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - דצמבר 201130/11/2011 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל -יוני 2011https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2011/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-יוני-2011.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל -יוני 201131/05/2011 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל -דצמבר 2010https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2010/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-דצמבר-2010.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל -דצמבר 201030/11/2010 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטים חדשים בישראל - יוני 2010https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2010/פעולות-ופרסומים-סטטיסטים-חדשים-בישראל-יוני-2010.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטים חדשים בישראל - יוני 201031/05/2010 21:00:00
הבדלים באיכות ההשכלה בין אוניברסיטאות למכללות: בחינה באמצעות התמורה בשוק העבודהhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/הבדלים-באיכות-ההשכלה-בין-אוניברסיטאות-למכללות-בחינה-באמצעות-התמורה-בשוק-העבודה.aspxהבדלים באיכות ההשכלה בין אוניברסיטאות למכללות: בחינה באמצעות התמורה בשוק העבודה12/04/2009 21:00:00
השכלה עודפת, מוביליות תעסוקתית וניידות בהכנסות בקרב מקבלי תואר ראשון בישראלhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/השכלה-עודפת-מוביליות-תעסוקתית-וניידות-בהכנסות-בקרב-מקבלי-תואר-ראשון-בישראל.aspxהשכלה עודפת, מוביליות תעסוקתית וניידות בהכנסות בקרב מקבלי תואר ראשון בישראל20/09/2008 22:00:00
האם בחירת בית הספר מגדילה את הקיטוב בהכנסות באזורי הרישום?https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/האם-בחירת-בית-הספר-מגדילה-את-הקיטוב-בהכנסות-באזורי-הרישום.aspxהאם בחירת בית הספר מגדילה את הקיטוב בהכנסות באזורי הרישום?19/09/2008 22:00:00
תמורות במאזן הדמוגרפי בנצרת במאה השנים האחרונותhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/journal/תמורות-במאזן-הדמוגרפי-בנצרת-במאה-השנים-האחרונות.aspxתמורות במאזן הדמוגרפי בנצרת במאה השנים האחרונות31/12/2007 22:00:00
תעסוקת סטודנטים לתואר ראשון והשלכותיה על מהלך לימודיהםhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/תעסוקת-סטודנטים-לתואר-ראשון-והשלכותיה-על-מהלך-לימודיהם.aspxתעסוקת סטודנטים לתואר ראשון והשלכותיה על מהלך לימודיהם30/09/2007 22:00:00
מצבת הנהגים בישראל 2006https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2006/מצבת-הנהגים-בישראל-2006.aspxמצבת הנהגים בישראל 200611/07/2007 22:00:00
אפיון רמת הדתיות באוכלוסייה היהודית על פי זיקה למוסדות חינוךhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/tec/אפיון-רמת-הדתיות-באוכלוסייה-היהודית-על-פי-זיקה-למוסדות-חינוך.aspxאפיון רמת הדתיות באוכלוסייה היהודית על פי זיקה למוסדות חינוך30/06/2007 22:00:00
ההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף כלכלי 2005-1995https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2005/ההוצאה-לצריכה-פרטית-לפי-ענף-כלכלי-2005-1995.aspxההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף כלכלי 2005-199515/04/2007 22:00:00
ההוצאה הציבורית לתלמידי החינוך היסודי בישראל, 2003https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/ההוצאה-הציבורית-לתלמידי-החינוך-היסודי-בישראל-2003.aspxההוצאה הציבורית לתלמידי החינוך היסודי בישראל, 200331/01/2007 22:00:00
מי הם המועסקים העובדים 50 שעות ויותר בשבוע?https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/מי-הם-המועסקים-העובדים-50-שעות-ויותר-בשבוע.aspxמי הם המועסקים העובדים 50 שעות ויותר בשבוע?11/12/2006 22:00:00
נבחנים בבחינות בגרות אקסטרניות 2003https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2003/נבחנים-בבחינות-בגרות-אקסטרניות-2003.aspxנבחנים בבחינות בגרות אקסטרניות 200312/09/2006 22:00:00
מצבת הנהגים בישראל 2005https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2005/מצבת-הנהגים-בישראל-2005.aspxמצבת הנהגים בישראל 200531/12/2005 22:00:00
תלמידי כיתות י"ב נבחנים בבחינות בגרות וזכאים לתעודה, לפי יישוב מגורים 2003-2002https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2003/תלמידי-כיתות-יב-נבחנים-בבחינות-בגרות-וזכאים-לתעודה-לפי-יישוב-מגורים-2003-2002.aspxתלמידי כיתות י"ב נבחנים בבחינות בגרות וזכאים לתעודה, לפי יישוב מגורים 2003-200214/08/2005 22:00:00
מדידת התפוקה של שירותים שאינם סחיריםhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/מדידת-התפוקה-של-שירותים-שאינם-סחירים.aspxמדידת התפוקה של שירותים שאינם סחירים24/05/2005 22:00:00
נטל המסים הישירים והעקיפים על משקי הבית בישראל והשפעתם על אי-השוויון ב- 2003https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/נטל-המסים-הישירים-והעקיפים-על-משקי-הבית-בישראל-והשפעתם-על-אי-השוויון-2003.aspxנטל המסים הישירים והעקיפים על משקי הבית בישראל והשפעתם על אי-השוויון ב- 200317/05/2005 22:00:00
השפעת המבנה העתי של הכנסות משק בית על מדידת אי השיוויון בישראלhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/השפעת-המבנה-העתי-של-הכנסות-משק-בית-על-מדידת-אי-השיוויון-בישראל.aspxהשפעת המבנה העתי של הכנסות משק בית על מדידת אי השיוויון בישראל30/09/2004 22:00:00

 פרסומים

תחזית פרסום לימים הקרובים

{{element.Date}}

  • {{item}}

{{fullPubsLinkText}}