\n

 

 הודעות לתקשורת

 

 

פנסיונר וטוב לי, האומנם? יחס התחלופה בפנסיה והגורמים המשפיעים עליוhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/פנסיונר-וטוב-לי-האומנם-יחס-התחלופה-בפנסיה-והגורמים-המשפיעים-עליו.aspxפנסיונר וטוב לי, האומנם? יחס התחלופה בפנסיה והגורמים המשפיעים עליו30/03/2024 21:00:00
משקי בית – תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על פי סקר כוח אדם, 2022https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2024/משקי-בית-תכונות-כלכליות-וצפיפות-דיור-על-פי-סקר-כוח-אדם-2022.aspxמשקי בית – תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על פי סקר כוח אדם, 202204/03/2024 22:00:00
מבט מקרוב על נשיגות הדיור בישראלhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/מבט-מקרוב-על-נשיגות-הדיור-בישראל.aspxמבט מקרוב על נשיגות הדיור בישראל04/03/2024 22:00:00
חשבונות המאזן הלאומי, 2021https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2024/חשבונות-המאזן-הלאומי-2021.aspxחשבונות המאזן הלאומי, 202117/01/2024 22:00:00
סיוע רשמי של ישראל לפיתוח, 2022https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2023/סיוע-רשמי-של-ישראל-לפיתוח-2022.aspxסיוע רשמי של ישראל לפיתוח, 202225/12/2023 22:00:00
מעברים בין מקומות עבודה: כיצד הם משפיעים על השכר לאורך זמןhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/מעברים-בין-מקומות-עבודה-כיצד-הם-משפיעים-על-השכר-לאורך-זמן.aspxמעברים בין מקומות עבודה: כיצד הם משפיעים על השכר לאורך זמן21/12/2023 22:00:00
תעשייה, כרייה וחציבה – מדדים וסיכומים שנתיים, 2021https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2023/תעשייה-כרייה-וחציבה-מדדים-וסיכומים-שנתיים-2021.aspxתעשייה, כרייה וחציבה – מדדים וסיכומים שנתיים, 202101/08/2023 21:00:00
שנתון סטטיסטי לישראל 2023 - מספר 74https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2023/שנתון-סטטיסטי-לישראל-2023-מספר-74.aspxשנתון סטטיסטי לישראל 2023 - מספר 7422/07/2023 21:00:00
משקי בית – תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על פי סקר כוח אדם, 2021https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2023/משקי-בית-תכונות-כלכליות-וצפיפות-דיור-על-פי-סקר-כוח-אדם-2021.aspxמשקי בית – תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על פי סקר כוח אדם, 202107/06/2023 21:00:00
חשבונות המאזן הלאומי, 2020https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2023/חשבונות-המאזן-הלאומי-2020.aspxחשבונות המאזן הלאומי, 202021/03/2023 22:00:00
יישום שיטה הדונית לחישוב מדד המחירים בתחום ההלבשהhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/יישום-שיטה-הדונית-לחישוב-מדד-המחירים-בתחום-ההלבשה.aspxיישום שיטה הדונית לחישוב מדד המחירים בתחום ההלבשה19/02/2023 22:00:00
סיוע רשמי של ישראל לפיתוח, 2021https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2022/סיוע-רשמי-של-ישראל-לפיתוח-2021.aspxסיוע רשמי של ישראל לפיתוח, 202118/12/2022 22:00:00
הערכת האפקטיביות של התוכניות "עתודה מדעית-טכנולוגית" ו"לתת חמש"https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/הערכת-האפקטיביות-של-התוכניות-עתודה-מדעית-טכנולוגיתו-לתת-חמש.aspxהערכת האפקטיביות של התוכניות "עתודה מדעית-טכנולוגית" ו"לתת חמש"06/10/2022 21:00:00
מדד דירוג תעסוקתי של משלחי יד בישראלhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/מדד-דירוג-תעסוקתי-של-משלחי-יד-בישראל.aspxמדד דירוג תעסוקתי של משלחי יד בישראל28/09/2022 21:00:00
התשואה של ציוני הבחינה הפסיכומטרית וציוני הבגרות במונחי שכר עתידיhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/התשואה-של-ציוני-הבחינה-הפסיכומטרית-וציוני-הבגרות-במונחי-שכר-עתידי.aspxהתשואה של ציוני הבחינה הפסיכומטרית וציוני הבגרות במונחי שכר עתידי31/07/2022 21:00:00
השפעת הסלקצייה העצמית חברתית השונה של גברים ונשים על הפערים הבין מגדריים בבחינה הפסיכומטריתhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/השפעת-הסלקצייה-העצמית-חברתית-השונה-של-גברים-ונשים-על-הפערים-הבין-מגדריים-בבחינה-הפסיכומטרית.aspxהשפעת הסלקצייה העצמית חברתית השונה של גברים ונשים על הפערים הבין מגדריים בבחינה הפסיכומטרית26/07/2022 21:00:00
משקי בית – תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על פי סקר כוח אדם, 2020https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2022/משקי-בית-תכונות-כלכליות-וצפיפות-דיור-על-פי-סקר-כוח-אדם-2020.aspxמשקי בית – תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על פי סקר כוח אדם, 202012/07/2022 21:00:00
מגמות בציוני הבגרות בשנים 1991–2017https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/מגמות-בציוני-הבגרות-בשנים-1991-2017.aspxמגמות בציוני הבגרות בשנים 1991–201730/06/2022 21:00:00
מדד מחירים לצרכן ומדד העוני בקרב האוכלוסייה החרדיתhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/מדד-מחירים-לצרכן-ומדד-העוני-בקרב-האוכלוסייה-החרדית.aspxמדד מחירים לצרכן ומדד העוני בקרב האוכלוסייה החרדית29/06/2022 21:00:00
הבדלים מגדריים במרחקי נסיעה לעבודהhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/הבדלים-מגדריים-במרחקי-נסיעה-לעבודה.aspxהבדלים מגדריים במרחקי נסיעה לעבודה22/06/2022 21:00:00
סיוע רשמי של ישראל לפיתוח, 2020https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2022/סיוע-רשמי-של-ישראל-לפיתוח-2020.aspxסיוע רשמי של ישראל לפיתוח, 202001/06/2022 21:00:00
שנתון סטטיסטי לישראל 2022 - מספר 73https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2022/שנתון-סטטיסטי-לישראל-2022-מספר-73.aspxשנתון סטטיסטי לישראל 2022 - מספר 7326/04/2022 21:00:00
עובדי הוראה במערכת החינוךhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2023/עובדי-הוראה-במערכת-החינוך.aspxעובדי הוראה במערכת החינוך26/02/2022 22:00:00
הערכת שווי קרקע תחת מבניםhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/הערכת-שווי-קרקע-תחת-מבנים.aspxהערכת שווי קרקע תחת מבנים23/11/2021 22:00:00
חומרי הדברה בישראל 2017–2019https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/חומרי-הדברה-בישראל-2017–2019.aspxחומרי הדברה בישראל 2017–201918/10/2021 21:00:00
פערי שכר מגדריים בקרב מנהליםhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/פערי-שכר-מגדריים-בקרב-מנהלים.aspxפערי שכר מגדריים בקרב מנהלים17/08/2021 21:00:00
חשבונות המאזן הלאומי, 2019https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/חשבונות-המאזן-הלאומי-2019.aspxחשבונות המאזן הלאומי, 201910/07/2021 21:00:00
שנתון סטטיסטי לישראל 2021 - מספר 72https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/שנתון-סטטיסטי-לישראל-2021-מספר-72.aspxשנתון סטטיסטי לישראל 2021 - מספר 7203/07/2021 21:00:00
משקי בית – תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על פי סקר כוח אדם, 2019https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/משקי-בית-תכונות-כלכליות-וצפיפות-דיור-2019.aspxמשקי בית – תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על פי סקר כוח אדם, 201906/03/2021 22:00:00
הערכת האפקטיביות של קציני ביקור סדיר (קב"סים) במערכת החינוךhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/הערכת-האפקטיביות-של-קציני-ביקור-סדיר-(קבסים)-במערכת-החינוך.aspxהערכת האפקטיביות של קציני ביקור סדיר (קב"סים) במערכת החינוך21/02/2021 22:00:00
מודל מצב-מרחב לאמידת תכונות כוח עבודה ביישובים קטניםhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/מודל-מצב-מרחב-לאמידת-תכונות-כוח-עבודה-ביישובים-קטנים.aspxמודל מצב-מרחב לאמידת תכונות כוח עבודה ביישובים קטנים19/02/2021 22:00:00
פני החברה בישראל, דוח מס' 12, שבט תשפ"א, ינואר 2021 – פערים לפי רמת השכלהhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/דוח-12-פני-החברה-בישראל-2021.aspxפני החברה בישראל, דוח מס' 12, שבט תשפ"א, ינואר 2021 – פערים לפי רמת השכלה30/01/2021 22:00:00
חשבון לוויין של המים בישראל, 2009–2010https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/חשבון-לוויין-של-המים-בישראל-2010-2009.aspxחשבון לוויין של המים בישראל, 2009–201006/01/2021 22:00:00
מודל מצב–מרחב לאמידת תכונות כוח עבודה ביישובים קטניםhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/מודל-מצב–מרחב-לאמידת-תכונות-כוח-עבודה-ביישובים-קטנים.aspxמודל מצב–מרחב לאמידת תכונות כוח עבודה ביישובים קטנים28/11/2020 22:00:00
הקטנת העדכונים במדד מחירי הדירות באמצעות שימוש במודלים לחיזוי ההווהhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/הקטנת-העדכונים-במדד-מחירי-הדירות-באמצעות-שימוש-במודלים-לחיזוי-ההווה.aspxהקטנת העדכונים במדד מחירי הדירות באמצעות שימוש במודלים לחיזוי ההווה27/11/2020 22:00:00
חשבונות המאזן הלאומי, 2018https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/חשבונות-המאזן-הלאומי-2018.aspxחשבונות המאזן הלאומי, 201823/08/2020 21:00:00
שנתון סטטיסטי לישראל 2020 - מספר 71https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/שנתון-סטטיסטי-לישראל-2020-מספר-71.aspxשנתון סטטיסטי לישראל 2020 - מספר 7125/07/2020 21:00:00
משקי בית: תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על פי סקרי כוח אדם 2018https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/משקי-בית-תכונות-כלכליות-וצפיפות-דיור-על-פי-סקרי-כוח-אדם-2018.aspxמשקי בית: תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על פי סקרי כוח אדם 201807/03/2020 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל, ינואר 2020https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-מס-168.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל, ינואר 202008/02/2020 22:00:00
הגירה של ישראלים לחו"ל (שימוש בקובצי ביקורת הגבולות לחישוב זרמי ירידה)https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/הגירה-של-ישראלים-לחול-שימוש-בקובצי-ביקורת-הגבולות-לחישוב-זרמי-ירידה.aspxהגירה של ישראלים לחו"ל (שימוש בקובצי ביקורת הגבולות לחישוב זרמי ירידה)31/12/2019 22:00:00
ההשפעה של סיומות מחירים על קשיחות מחירים: עדויות משינויים בשיעור המע"מhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/ההשפעה-של-סיומות-מחירים-על-קשיחות-מחירים-עדויות-משינויים-בשיעור-המעמ.aspxההשפעה של סיומות מחירים על קשיחות מחירים: עדויות משינויים בשיעור המע"מ02/11/2019 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל ספטמבר 2019https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-מס-167.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל ספטמבר 201904/09/2019 21:00:00
הערכת שווי סובייקטיבית של דירות מגורים והשפעתה על דינאמיקה של מחיריםhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/הערכת-שווי-סובייקטיבית-של-דירות-מגורים-והשפעתה-על-דינאמיקה-של-מחירים.aspxהערכת שווי סובייקטיבית של דירות מגורים והשפעתה על דינאמיקה של מחירים24/08/2019 21:00:00
שנתון סטטיסטי לישראל 2019 – מספר 70 https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/שנתון-סטטיסטי-לישראל-2019-מספר-70.aspxשנתון סטטיסטי לישראל 2019 – מספר 70 28/07/2019 21:00:00
מחקרים ודוחות המתבססים על הסקר החברתיhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/מחקרים-ודוחות-המתבססים-על-הסקר-החברתי.aspxמחקרים ודוחות המתבססים על הסקר החברתי04/06/2019 21:00:00
משקי בית: תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על פי סקרי כוח אדם, 2017https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/משקי-בית-תכונות-כלכליות-וצפיפות-דיור-על-פי-סקרי-כוח-אדם-2017.aspxמשקי בית: תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על פי סקרי כוח אדם, 201728/04/2019 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל נובמבר 2018https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2018/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-נובמבר-2018.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל נובמבר 201817/02/2019 22:00:00
חומרי הדברה בישראל, 2016-2014https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/חומרי-הדברה-בישראל-2016-2014.aspxחומרי הדברה בישראל, 2016-201426/01/2019 22:00:00
משקי בית: תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על פי סקרי כוח אדם, 2016https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2018/משקי-בית-תכונות-כלכליות-וצפיפות-דיור-על-פי-סקרי-כוח-אדם-2016.aspxמשקי בית: תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על פי סקרי כוח אדם, 201625/12/2018 22:00:00
דינמיקה של נשירה והתמדה בשוק העבודהhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/דינמיקה-של-נשירה-והתמדה-בשוק-העבודה.aspxדינמיקה של נשירה והתמדה בשוק העבודה31/10/2018 22:00:00

 פרסומים

תחזית פרסום לימים הקרובים

{{element.Date}}

  • {{item}}

{{fullPubsLinkText}}