\n

 

 הודעות לתקשורת

 

 

פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל ספטמבר 2019https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-מס-167.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל ספטמבר 201904/09/2019 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל נובמבר 2018https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2018/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-נובמבר-2018.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל נובמבר 201817/02/2019 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל אפריל 2018https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2018/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-אפריל-2018.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל אפריל 201831/03/2018 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל אוקטובר 2017https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2017/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-אוקטובר-2017.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל אוקטובר 201730/09/2017 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל אפריל 2017https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2017/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-אפריל-2017.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל אפריל 201731/03/2017 21:00:00
ניתוח השפעת העברות בעין של המגזר הממשלתי והמלכ"רים על משקי הבית, בחלוקה לעשירוני הכנסה 2013-2007https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/נניתוח-השפעת-העברות-בעין-של-המגזר-הממשלתי-והמלכרים-על-משקי-הבית-בחלוקה-לעשירוני-הכנסה-2013-2007.aspxניתוח השפעת העברות בעין של המגזר הממשלתי והמלכ"רים על משקי הבית, בחלוקה לעשירוני הכנסה 2013-200728/02/2017 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - דצמבר 2014https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2014/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-דצמבר-2014.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - דצמבר 201430/11/2014 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל -אפריל 2014https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2014/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-אפריל-2014.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל -אפריל 201431/03/2014 21:00:00
כניסה ויציאה משוק העבודה בקרב מוגבליםhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/כניסה-ויציאה-משוק-העבודה-בקרב-מוגבלים.aspxכניסה ויציאה משוק העבודה בקרב מוגבלים27/08/2013 21:00:00
הערכות סובייקטיביות של שווי דירות מגורים עד כמה הן מדויקות?https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/journal/הערכות-סובייקטיביות-של-שווי-דירות-מגורים-עד-כמה-הן-מדויקות.aspxהערכות סובייקטיביות של שווי דירות מגורים עד כמה הן מדויקות?31/12/2011 22:00:00
התפתחויות עולמיות באיסוף נתוני תאונות דרכים והמלצות להרחבת מסד נתוני הלמ"סhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/tec/התפתחויות-עולמיות-באיסוף-נתוני-תאונות-דרכים-והמלצות-להרחבת-מסד-נתוני-הלמס.aspxהתפתחויות עולמיות באיסוף נתוני תאונות דרכים והמלצות להרחבת מסד נתוני הלמ"ס30/11/2011 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - דצמבר 2011https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2011/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-דצמבר-2011.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - דצמבר 201130/11/2011 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל -יוני 2011https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2011/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-יוני-2011.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל -יוני 201131/05/2011 21:00:00

 פרסומים

תחזית פרסום לימים הקרובים

{{element.Date}}

  • {{item}}

{{fullPubsLinkText}}