\n

 

 הודעות לתקשורת

 

 

מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, ינואר-מרץ 2024https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2024/מגמות-החשבון-השוטף-של-מאזן-התשלומים-ינואר-מרץ-2024.aspxמגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, ינואר-מרץ 202412/06/2024 21:00:00
מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, אוקטובר-דצמבר 2023https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2024/מגמות-החשבון-השוטף-של-מאזן-התשלומים-אוקטובר-דצמבר-2023.aspxמגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, אוקטובר-דצמבר 202325/03/2024 22:00:00
משקי בית – תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על פי סקר כוח אדם, 2022https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2024/משקי-בית-תכונות-כלכליות-וצפיפות-דיור-על-פי-סקר-כוח-אדם-2022.aspxמשקי בית – תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על פי סקר כוח אדם, 202204/03/2024 22:00:00
דמוגרפיה של עסקים, מקבץ נתונים סטטיסטיים ממרשם העסקים, 2011-2022https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2023/דמוגרפיה-של-עסקים-מקבץ-נתונים-סטטיסטיים-ממרשם-העסקים-2011-2021.aspxדמוגרפיה של עסקים, מקבץ נתונים סטטיסטיים ממרשם העסקים, 2011-202213/01/2024 22:00:00
מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, יולי-ספטמבר 2023https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2023/מגמות-החשבון-השוטף-של-מאזן-התשלומים-יולי-ספטמבר-2023.aspxמגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, יולי-ספטמבר 202325/12/2023 22:00:00
מעברים בין מקומות עבודה: כיצד הם משפיעים על השכר לאורך זמןhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/מעברים-בין-מקומות-עבודה-כיצד-הם-משפיעים-על-השכר-לאורך-זמן.aspxמעברים בין מקומות עבודה: כיצד הם משפיעים על השכר לאורך זמן21/12/2023 22:00:00
ההוצאה לצריכה ציבורית ביטחונית לשנים 1995-1950 והוצאות המגזר הממשלתי לביטחון לשנים 2022-1995https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2023/ההוצאה-לצריכה-ציבורית-ביטחונית-לשנים-1995-1950-והוצאות-המגזר-הממשלתי-לביטחון-לשנים-2022-1995.aspxההוצאה לצריכה ציבורית ביטחונית לשנים 1995-1950 והוצאות המגזר הממשלתי לביטחון לשנים 2022-199513/11/2023 22:00:00
ההוצאה לצריכה ציבורית ביטחונית לשנים 1995-1950 והוצאות המגזר הממשלתי לביטחון לשנים 2022-1995https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2023/ההוצאה-לצריכה-ציבורית-1950-2022-והוצאות-המגזר-הממשלתי-לביטחון-לשנים-1950-2022.aspxההוצאה לצריכה ציבורית ביטחונית לשנים 1995-1950 והוצאות המגזר הממשלתי לביטחון לשנים 2022-199512/11/2023 22:00:00
עוסקים ופדיון בענפי הכלכלה על פי מס ערך מוסף, 2020 - 2022https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2023/עוסקים-ופדיון-בענפי-הכלכלה-על-פי-מס-ערך-מוסף-2020-2022.aspxעוסקים ופדיון בענפי הכלכלה על פי מס ערך מוסף, 2020 - 202208/11/2023 22:00:00
מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, אפריל-יוני 2023https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2023/מגמות-החשבון-השוטף-של-מאזן-התשלומים-אפריל-יוני-2023.aspxמגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, אפריל-יוני 202325/09/2023 21:00:00
כלי רכב מנועיים 2022https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2023/כלי-רכב-מנועיים-2022.aspxכלי רכב מנועיים 202230/08/2023 21:00:00
תחבורה ובטיחות בדרכים - שנתון סטטיסטי לישראל 2023 - מספר 74https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2023/תחבורה-ובטיחות-בדרכים-שנתון-סטטיסטי-לישראל-2023-מספר-74.aspxתחבורה ובטיחות בדרכים - שנתון סטטיסטי לישראל 2023 - מספר 7421/08/2023 21:00:00
ספירות תנועה בדרכים לא-עירוניות, 2017–2022https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2023/ספירות-תנועה-בדרכים-לא-עירוניות-2017–2022.aspxספירות תנועה בדרכים לא-עירוניות, 2017–202207/08/2023 21:00:00
תעשייה, כרייה וחציבה – מדדים וסיכומים שנתיים, 2021https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2023/תעשייה-כרייה-וחציבה-מדדים-וסיכומים-שנתיים-2021.aspxתעשייה, כרייה וחציבה – מדדים וסיכומים שנתיים, 202101/08/2023 21:00:00
שנתון סטטיסטי לישראל 2023 - מספר 74https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2023/שנתון-סטטיסטי-לישראל-2023-מספר-74.aspxשנתון סטטיסטי לישראל 2023 - מספר 7422/07/2023 21:00:00
מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, ינואר-מרץ 2023https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2023/מגמות-החשבון-השוטף-של-מאזן-התשלומים-ינואר-מרץ-2023.aspxמגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, ינואר-מרץ 202320/06/2023 21:00:00
משקי בית – תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על פי סקר כוח אדם, 2021https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2023/משקי-בית-תכונות-כלכליות-וצפיפות-דיור-על-פי-סקר-כוח-אדם-2021.aspxמשקי בית – תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על פי סקר כוח אדם, 202107/06/2023 21:00:00
מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, אוקטובר-דצמבר 2022https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2023/מגמות-החשבון-השוטף-של-מאזן-התשלומים-אוקטובר-דצמבר-2022.aspxמגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, אוקטובר-דצמבר 202221/03/2023 22:00:00
מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, יולי-ספטמבר 2022https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2022/מגמות-החשבון-השוטף-של-מאזן-התשלומים-יולי-ספטמבר-2022.aspxמגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, יולי-ספטמבר 202225/12/2022 22:00:00
עוסקים ופדיון בענפי הכלכלה על פי מס ערך מוסף, 2019 - 2021https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2022/עוסקים-ופדיון-בענפי-הכלכלה-על-פי-מס-ערך-מוסף-2019-2021.aspxעוסקים ופדיון בענפי הכלכלה על פי מס ערך מוסף, 2019 - 202126/10/2022 21:00:00
מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, אפריל-יוני 2022https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2022/מגמות-החשבון-השוטף-של-מאזן-התשלומים-אפריל-יוני-2022.aspxמגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, אפריל-יוני 202221/09/2022 21:00:00
ספירות תנועה בדרכים לא-עירוניות, 2016–2021https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2022/ספירות-תנועה-בדרכים-לא-עירוניות-2016–2021.aspxספירות תנועה בדרכים לא-עירוניות, 2016–202119/09/2022 21:00:00
כלי רכב מנועיים 2021https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2022/כלי-רכב-מנועיים-2021.aspxכלי רכב מנועיים 202122/08/2022 21:00:00
תחבורה ובטיחות בדרכים - שנתון סטטיסטי לישראל 2022 - מספר 73https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2022/תחבורה-ובטיחות-בדרכים-שנתון-סטטיסטי-לישראל-2022-מספר-73.aspxתחבורה ובטיחות בדרכים - שנתון סטטיסטי לישראל 2022 - מספר 7310/08/2022 21:00:00
משקי בית – תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על פי סקר כוח אדם, 2020https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2022/משקי-בית-תכונות-כלכליות-וצפיפות-דיור-על-פי-סקר-כוח-אדם-2020.aspxמשקי בית – תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על פי סקר כוח אדם, 202012/07/2022 21:00:00
מגמות בציוני הבגרות בשנים 1991–2017https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/מגמות-בציוני-הבגרות-בשנים-1991-2017.aspxמגמות בציוני הבגרות בשנים 1991–201730/06/2022 21:00:00
מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, ינואר-מרץ 2022https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2022/מגמות-החשבון-השוטף-של-מאזן-התשלומים-ינואר-מרץ-2022-.aspxמגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, ינואר-מרץ 202227/06/2022 21:00:00
שנתון סטטיסטי לישראל 2022 - מספר 73https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2022/שנתון-סטטיסטי-לישראל-2022-מספר-73.aspxשנתון סטטיסטי לישראל 2022 - מספר 7326/04/2022 21:00:00
דמוגרפיה של עסקים, מקבץ נתונים סטטיסטיים ממרשם העסקים, 2011-2020https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2022/דמוגרפיה-של-עסקים-2011-2020.aspxדמוגרפיה של עסקים, מקבץ נתונים סטטיסטיים ממרשם העסקים, 2011-202005/04/2022 21:00:00
מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, אוקטובר-דצמבר 2021https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2022/מגמות-החשבון-השוטף-של-מאזן-התשלומים-אוקטובר-דצמבר-2021.aspxמגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, אוקטובר-דצמבר 202119/03/2022 22:00:00
מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, יולי-ספטמבר 2021https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/מגמות-החשבון-השוטף-של-מאזן-התשלומים-יולי-ספטמבר-2021.aspxמגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, יולי-ספטמבר 202114/12/2021 22:00:00
ספירות תנועה בדרכים לא-עירוניות, 2020-2015https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/ספירות-תנועה-בדרכים-לא-עירוניות-2015-2020.aspxספירות תנועה בדרכים לא-עירוניות, 2020-201519/10/2021 21:00:00
עוסקים ופדיון בענפי הכלכלה על פי מס ערך מוסף, 2018 - 2020https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/עוסקים-ופדיון-על-פי-מס-ערך-מוסף-2020-2018.aspxעוסקים ופדיון בענפי הכלכלה על פי מס ערך מוסף, 2018 - 202011/10/2021 21:00:00
מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, אפריל-יוני 2021https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/מגמות-החשבון-השוטף-של-מאזן-התשלומים-אפריל-יוני-2021.aspxמגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, אפריל-יוני 202128/09/2021 21:00:00
כלי רכב מנועיים 2020https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/כלי-רכב-מנועיים-2020.aspxכלי רכב מנועיים 202030/08/2021 21:00:00
דמוגרפיה של עסקים, מקבץ נתונים סטטיסטיים ממרשם העסקים, 2019-2011https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/דמוגרפיה-של-עסקים-מקבץ-נתונים-סטטיסטיים-ממרשם-העסקים,-2019-2011.aspxדמוגרפיה של עסקים, מקבץ נתונים סטטיסטיים ממרשם העסקים, 2019-201128/07/2021 21:00:00
תחבורה ובטיחות בדרכים - שנתון סטטיסטי לישראל 2021 - מספר 72https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/תחבורה-ובטיחות-בדרכים-שנתון-סטטיסטי-לישראל-2021-מספר-72.aspxתחבורה ובטיחות בדרכים - שנתון סטטיסטי לישראל 2021 - מספר 7220/07/2021 21:00:00
שנתון סטטיסטי לישראל 2021 - מספר 72https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/שנתון-סטטיסטי-לישראל-2021-מספר-72.aspxשנתון סטטיסטי לישראל 2021 - מספר 7203/07/2021 21:00:00
מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, ינואר-מרץ 2021https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/מגמות-החשבון-השוטף-של-מאזן-התשלומים-ינואר-מרץ-2021.aspxמגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, ינואר-מרץ 202128/06/2021 21:00:00
תכונות חברתיות-כלכליות נבחרות בערים הגדולות בישראל, 1998–2013https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/תכונות-חברתיות-כלכליות-נבחרות-בערים-הגדולות-בישראל-1998–2013.aspxתכונות חברתיות-כלכליות נבחרות בערים הגדולות בישראל, 1998–201310/05/2021 21:00:00
עוסקים ופדיון בענפי הכלכלה על פי מס ערך מוסף, 2017–2019https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/עוסקים-ופדיון-בענפי-הכלכלה-על-פי-מס-ערך-מוסף-2017–2019.aspxעוסקים ופדיון בענפי הכלכלה על פי מס ערך מוסף, 2017–201918/04/2021 21:00:00
מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, אוקטובר-דצמבר 2020https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/מגמות-החשבון-השוטף-של-מאזן-התשלומים,-אוקטובר-דצמבר-2020.aspxמגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, אוקטובר-דצמבר 202023/03/2021 22:00:00
משקי בית – תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על פי סקר כוח אדם, 2019https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/משקי-בית-תכונות-כלכליות-וצפיפות-דיור-2019.aspxמשקי בית – תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על פי סקר כוח אדם, 201906/03/2021 22:00:00
מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, יולי-ספטמבר 2020https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/מגמות-החשבון-השוטף-של-מאזן-התשלומים-יולי-ספטמבר-2020.aspxמגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, יולי-ספטמבר 202030/12/2020 22:00:00
מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, אפריל-יוני 2020https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/מגמות-החשבון-השוטף-של-מאזן-התשלומים-אפריל-יוני-2020.aspxמגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, אפריל-יוני 202028/11/2020 22:00:00
כלי רכב מנועיים 2019https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/כלי-רכב-מנועיים-2019.aspxכלי רכב מנועיים 201906/09/2020 21:00:00
שנתון סטטיסטי לישראל 2020 - מספר 71https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/שנתון-סטטיסטי-לישראל-2020-מספר-71.aspxשנתון סטטיסטי לישראל 2020 - מספר 7125/07/2020 21:00:00
מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, ינואר-מרץ 2020https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/מגמות-החשבון-השוטף-של-מאזן-התשלומים--נואר-מרץ-2020.aspxמגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, ינואר-מרץ 202027/06/2020 21:00:00
הסקר החברתי 2018 – כולל נושא ייחודי: מוביליות חברתיתhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/הסקר-החברתי-2018.aspxהסקר החברתי 2018 – כולל נושא ייחודי: מוביליות חברתית10/06/2020 21:00:00
עוסקים ופדיון בענפי הכלכלה על פי מס ערך מוסף, 2018-2016https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/עוסקים-ופדיון-בענפי-הכלכלה-על-פי-מס-ערך-מוסף-2018-2016.aspxעוסקים ופדיון בענפי הכלכלה על פי מס ערך מוסף, 2018-201630/05/2020 21:00:00

 פרסומים

תחזית פרסום לימים הקרובים

{{element.Date}}

  • {{item}}

{{fullPubsLinkText}}