\n

 

 הודעות לתקשורת

 

 

הבדלים מגדריים במרחקי נסיעה לעבודהhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/הבדלים-מגדריים-במרחקי-נסיעה-לעבודה.aspxהבדלים מגדריים במרחקי נסיעה לעבודה22/06/2022 21:00:00
אטלס מפות נושאיותhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/מפות-שנתון.aspxאטלס מפות נושאיות29/11/2021 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל, ינואר 2020https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-מס-168.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל, ינואר 202008/02/2020 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל ספטמבר 2019https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-מס-167.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל ספטמבר 201904/09/2019 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל נובמבר 2018https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2018/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-נובמבר-2018.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל נובמבר 201817/02/2019 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל אפריל 2018https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2018/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-אפריל-2018.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל אפריל 201831/03/2018 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל אוקטובר 2017https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2017/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-אוקטובר-2017.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל אוקטובר 201730/09/2017 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל אפריל 2017https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2017/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-אפריל-2017.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל אפריל 201731/03/2017 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - אוקטובר 2016https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2016/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-אוקטובר-2016.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - אוקטובר 201630/09/2016 21:00:00
הערכת טיב המיפוי של שימושי קרקע 2014 בלשכה המרכזית לסטטיסטיקהhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/הערכת-טיב-המיפוי-של-שימושי-קרקע-2014-בלשכה-המרכזית-לסטטיסטיקה.aspxהערכת טיב המיפוי של שימושי קרקע 2014 בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה31/08/2016 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - פברואר 2016https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2016/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-פברואר-2016.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - פברואר 201631/01/2016 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - יולי 2015https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2015/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-יולי-2015.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - יולי 201530/06/2015 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - דצמבר 2014https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2014/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-דצמבר-2014.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - דצמבר 201430/11/2014 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל -אפריל 2014https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2014/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-אפריל-2014.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל -אפריל 201431/03/2014 21:00:00
רמת דתיות בשכונות המגורים: תפיסות התושבים לעומת המציאותhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/רמת-דתיות-בשכונות-המגורים-תפיסות-התושבים-לעומת-המציאות.aspxרמת דתיות בשכונות המגורים: תפיסות התושבים לעומת המציאות18/12/2013 22:00:00
ההוצאה הלאומית לבריאות, 1962–2012https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2013/ההוצאה-הלאומית-לבריאות-2012-1962.aspxההוצאה הלאומית לבריאות, 1962–201227/10/2013 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - יולי 2013https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2013/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-יולי-2013.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - יולי 201330/06/2013 21:00:00
ההוצאה הלאומית לבריאות, 1962–2011https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2012/ההוצאה-הלאומית-לבריאות-2011-1962.aspxההוצאה הלאומית לבריאות, 1962–201118/11/2012 22:00:00
מעקב אחר ילדים ובני נוער המצויים בטיפול רשות חסות הנוער במשרד הרווחה והשירותים החברתייםhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/מעקב-אחר-ילדים-ובני-נוער-המצויים-בטיפול-רשות-חסות-הנוער-במשרד-הרווחה-והשירותים-החברתיים.aspxמעקב אחר ילדים ובני נוער המצויים בטיפול רשות חסות הנוער במשרד הרווחה והשירותים החברתיים20/10/2012 22:00:00
בעלי מוגבלות בישראל - ההיבט הסובייקטיבי: אופטימיות, שביעות רצון מהחיים ומצב רגשי-נפשי על רקע מצבם החברתי-כלכליhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/בעלי-מוגבלות-בישראל-ההיבט-הסובייקטיבי-אופטימיות-שביעות-רצון-מהחיים-ומצב-רגשי-נפשי-על-רקע-מצבם-החברתי-כלכלי.aspxבעלי מוגבלות בישראל - ההיבט הסובייקטיבי: אופטימיות, שביעות רצון מהחיים ומצב רגשי-נפשי על רקע מצבם החברתי-כלכלי17/09/2012 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - יולי 2012https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2012/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-יולי-2012.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - יולי 201230/06/2012 21:00:00
בוגרי קורסים להכשרה מקצועית למבוגרים, 2006https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2012/בוגרי-קורסים-להכשרה-מקצועית-למבוגרים-2006.aspxבוגרי קורסים להכשרה מקצועית למבוגרים, 200620/06/2012 21:00:00
דורכים על יהלומים: פוטנציאל המצוינות הלא ממומש של ישראלhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/דורכים-על-יהלומים-פוטנציאל-המצוינות-הלא-ממומש-של-ישראל.aspxדורכים על יהלומים: פוטנציאל המצוינות הלא ממומש של ישראל27/04/2012 21:00:00
לוח היצע ושימושים 2006 ולוח היצע לשנים 2008-2007https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2012/לוח-היצע-ושימושים-2006-ולוח-היצע-לשנים-2008-2007.aspxלוח היצע ושימושים 2006 ולוח היצע לשנים 2008-200707/01/2012 22:00:00
מועסקים העובדים שעות מרובות, 2008-1995https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2011/מועסקים-העובדים-שעות-מרובות-2008-1995.aspxמועסקים העובדים שעות מרובות, 2008-199503/12/2011 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - דצמבר 2011https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2011/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-דצמבר-2011.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - דצמבר 201130/11/2011 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל -יוני 2011https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2011/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-יוני-2011.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל -יוני 201131/05/2011 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל -דצמבר 2010https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2010/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-דצמבר-2010.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל -דצמבר 201030/11/2010 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטים חדשים בישראל - יוני 2010https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2010/פעולות-ופרסומים-סטטיסטים-חדשים-בישראל-יוני-2010.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטים חדשים בישראל - יוני 201031/05/2010 21:00:00
השקעה בטכנולוגיית מידע ותקשורת (ICT) בישראלhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/השקעה-בטכנולוגיית-מידע-ותקשורת-ICT-בישראל.aspxהשקעה בטכנולוגיית מידע ותקשורת (ICT) בישראל25/04/2007 22:00:00
על מגבלה בדירוג רמת הצלחה של קבוצות במערכת החינוך - מתי ניתן לקבוע שבית ספר אחד טוב יותר מאחר?https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/על-מגבלה-בדירוג-רמת-הצלחה-של-קבוצות-במערכת-החינוך-מתי-ניתן-לקבוע-שבית-ספר-אחד-טוב-יותר-מאחר.aspxעל מגבלה בדירוג רמת הצלחה של קבוצות במערכת החינוך - מתי ניתן לקבוע שבית ספר אחד טוב יותר מאחר?18/11/2006 22:00:00
דו"ח מתודולוגי-מודלים סטוכסטיים לחיזוי מורים חדשים במערכת החינוך בישראלhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/tec/דוח-מתודולוגי-מודלים-סטוכסטיים-לחיזוי-מורים-חדשים-במערכת-החינוך-בישראל.aspxדו"ח מתודולוגי-מודלים סטוכסטיים לחיזוי מורים חדשים במערכת החינוך בישראל31/10/2003 22:00:00

 פרסומים

תחזית פרסום לימים הקרובים

{{element.Date}}

  • {{item}}

{{fullPubsLinkText}}