\n

 

 הודעות לתקשורת

 

 

מבט מקרוב על נשיגות הדיור בישראלhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/מבט-מקרוב-על-נשיגות-הדיור-בישראל.aspxמבט מקרוב על נשיגות הדיור בישראל04/03/2024 22:00:00
תאונות דרכים עם נפגעים 2021, תאונות בדרכים לא-עירוניותhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2022/תאונות-דרכים-עם-נפגעים-2021-תאונות-בדרכים-לא-עירוניות.aspxתאונות דרכים עם נפגעים 2021, תאונות בדרכים לא-עירוניות24/10/2022 21:00:00
סקר ענפי הכלכלה, 2018https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/סקר-ענפי-הכלכלה-2018.aspxסקר ענפי הכלכלה, 201808/12/2021 22:00:00
תאונות דרכים עם נפגעים 2020, תאונות בדרכים לא-עירוניותhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/תאונות-דרכים-עם-נפגעים-2020.aspxתאונות דרכים עם נפגעים 2020, תאונות בדרכים לא-עירוניות30/08/2021 21:00:00
תכונות חברתיות-כלכליות נבחרות בערים הגדולות בישראל, 1998–2013https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/תכונות-חברתיות-כלכליות-נבחרות-בערים-הגדולות-בישראל-1998–2013.aspxתכונות חברתיות-כלכליות נבחרות בערים הגדולות בישראל, 1998–201310/05/2021 21:00:00
משקי בית – תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על פי סקר כוח אדם, 2019https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/משקי-בית-תכונות-כלכליות-וצפיפות-דיור-2019.aspxמשקי בית – תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על פי סקר כוח אדם, 201906/03/2021 22:00:00
משקי בית: תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על פי סקרי כוח אדם 2018https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/משקי-בית-תכונות-כלכליות-וצפיפות-דיור-על-פי-סקרי-כוח-אדם-2018.aspxמשקי בית: תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על פי סקרי כוח אדם 201807/03/2020 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל, ינואר 2020https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-מס-168.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל, ינואר 202008/02/2020 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל ספטמבר 2019https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-מס-167.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל ספטמבר 201904/09/2019 21:00:00
ההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף כלכלי - 2017-1995https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/ההוצאה-לצריכה-פרטית-לפי-ענף-כלכלי-2017-1995.aspxההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף כלכלי - 2017-199524/06/2019 21:00:00
מחקרים ודוחות המתבססים על הסקר החברתיhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/מחקרים-ודוחות-המתבססים-על-הסקר-החברתי.aspxמחקרים ודוחות המתבססים על הסקר החברתי04/06/2019 21:00:00
סקר כוח אדם, 2017https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/סקר-כוח-אדם-2017.aspxסקר כוח אדם, 201714/04/2019 21:00:00
סקר ענפי הכלכלה, 2015https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/סקר-ענפי-הכלכלה-2015.aspxסקר ענפי הכלכלה, 201527/03/2019 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל נובמבר 2018https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2018/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-נובמבר-2018.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל נובמבר 201817/02/2019 22:00:00
סקר כוח אדם 2016https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2018/סקר-כוח-אדם-2016.aspxסקר כוח אדם 201608/12/2018 22:00:00
ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט 2017-1984/85https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2018/ההוצאה-הלאומית-לתרבות-לבידור-ולספורט-2017-198485.aspxההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט 2017-1984/8504/12/2018 22:00:00
תאונות דרכים עם נפגעים, 2017,חלק ב: תאונות בדרכים לא-עירוניותhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2018/תאונות-דרכים-עם-נפגעים-2017-חלק-ב-תאונות-בדרכים-לא-עירוניות.aspxתאונות דרכים עם נפגעים, 2017,חלק ב: תאונות בדרכים לא-עירוניות13/08/2018 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל אפריל 2018https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2018/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-אפריל-2018.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל אפריל 201831/03/2018 21:00:00
ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט 2016-1984/85https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2018/ההוצאה-הלאומית-לתרבות-לבידור-ולספורט-2016-198485.aspxההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט 2016-1984/8522/01/2018 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל אוקטובר 2017https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2017/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-אוקטובר-2017.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל אוקטובר 201730/09/2017 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל אפריל 2017https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2017/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-אפריל-2017.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל אפריל 201731/03/2017 21:00:00
ניתוח השפעת העברות בעין של המגזר הממשלתי והמלכ"רים על משקי הבית, בחלוקה לעשירוני הכנסה 2013-2007https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/נניתוח-השפעת-העברות-בעין-של-המגזר-הממשלתי-והמלכרים-על-משקי-הבית-בחלוקה-לעשירוני-הכנסה-2013-2007.aspxניתוח השפעת העברות בעין של המגזר הממשלתי והמלכ"רים על משקי הבית, בחלוקה לעשירוני הכנסה 2013-200728/02/2017 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - אוקטובר 2016https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2016/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-אוקטובר-2016.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - אוקטובר 201630/09/2016 21:00:00
הערכת טיב המיפוי של שימושי קרקע 2014 בלשכה המרכזית לסטטיסטיקהhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/הערכת-טיב-המיפוי-של-שימושי-קרקע-2014-בלשכה-המרכזית-לסטטיסטיקה.aspxהערכת טיב המיפוי של שימושי קרקע 2014 בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה31/08/2016 21:00:00
דפוסי היוממות של תושבי העיר מודיעין מכבים-רעות לירושלים ולתל אביב (על בסיס נתוני מפקד האוכלוסין 2008)https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/דפוסי-היוממות-של-תושבי-העיר-מודיעין-מכבים-רעות-לירושלים-ולתל-אביב-על-בסיס-נתוני-מפקד-האוכלוסין-2008.aspxדפוסי היוממות של תושבי העיר מודיעין מכבים-רעות לירושלים ולתל אביב (על בסיס נתוני מפקד האוכלוסין 2008)29/02/2016 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - פברואר 2016https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2016/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-פברואר-2016.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - פברואר 201631/01/2016 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - יולי 2015https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2015/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-יולי-2015.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - יולי 201530/06/2015 21:00:00
דמוגרפיה של עסקים, מקבץ נתונים סטטיסטיים ממרשם העסקים, 2013-2011https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2015/דמוגרפיה-של-עסקים-מקבץ-נתונים-סטטיסטיים-ממרשם-העסקים-2013-2011.aspxדמוגרפיה של עסקים, מקבץ נתונים סטטיסטיים ממרשם העסקים, 2013-201107/03/2015 22:00:00
התחלקות הסיוע בשכר דירה בין שוכרים למשכירים: המקרה של סטודנטים במרכז ירושליםhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/התחלקות-הסיוע-בשכר-דירה-בין-שוכרים-למשכירים-המקרה-של-סטודנטים-במרכז-ירושלים.aspxהתחלקות הסיוע בשכר דירה בין שוכרים למשכירים: המקרה של סטודנטים במרכז ירושלים30/01/2015 22:00:00
משתני רקע ותוצאות חינוכיות ותעסוקתיות של בוגרי פנימיות המנהל לחינוך התיישבותי פנימייתי ועליית הנוערhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/משתני-רקע-ותוצאות-חינוכיות-ותעסוקתיות-של-בוגרי-פנימיות-המנהל-לחינוך-התיישבותי-פנימייתי-ועליית-הנוער.aspxמשתני רקע ותוצאות חינוכיות ותעסוקתיות של בוגרי פנימיות המנהל לחינוך התיישבותי פנימייתי ועליית הנוער30/11/2014 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - דצמבר 2014https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2014/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-דצמבר-2014.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - דצמבר 201430/11/2014 22:00:00
פני החברה בישראל, דוח מס' 7, תשרי תשע"ה, אוקטובר 2014 - מבט על הערים הגדולותhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2014/פני-החברה-בישראל-דוח-מס-7-תשרי-תשעה-אוקטובר-2014-מבט-על-הערים-הגדולות.aspxפני החברה בישראל, דוח מס' 7, תשרי תשע"ה, אוקטובר 2014 - מבט על הערים הגדולות18/10/2014 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל -אפריל 2014https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2014/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-אפריל-2014.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל -אפריל 201431/03/2014 21:00:00
לקט אינדיקטורים כלכליים, אוקטובר 2013https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2013/לקט-אינדיקטורים-כלכליים,-אוקטובר-2013.aspxלקט אינדיקטורים כלכליים, אוקטובר 201329/10/2013 22:00:00
תאונות דרכים עם נפגעים, 2012,חלק ב: תאונות בדרכים לא-עירוניותhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2013/תאונות-דרכים-עם-נפגעים-2012חלק-ב-תאונות-בדרכים-לא-עירוניות.aspxתאונות דרכים עם נפגעים, 2012,חלק ב: תאונות בדרכים לא-עירוניות23/07/2013 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - יולי 2013https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2013/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-יולי-2013.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - יולי 201330/06/2013 21:00:00
ההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף כלכלי 2011-1995https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2013/ההוצאה-לצריכה-פרטית-לפי-ענף-כלכלי-2011-1995.aspxההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף כלכלי 2011-199513/03/2013 22:00:00
כלי רכב מנועיים, 2011https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2012/כלי-רכב-מנועיים-2011.aspxכלי רכב מנועיים, 201105/12/2012 22:00:00
הבינוי בישראל, 2011https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2012/הבינוי-בישראל-2011.aspxהבינוי בישראל, 201121/11/2012 22:00:00
מעקב אחר ילדים ובני נוער המצויים בטיפול רשות חסות הנוער במשרד הרווחה והשירותים החברתייםhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/מעקב-אחר-ילדים-ובני-נוער-המצויים-בטיפול-רשות-חסות-הנוער-במשרד-הרווחה-והשירותים-החברתיים.aspxמעקב אחר ילדים ובני נוער המצויים בטיפול רשות חסות הנוער במשרד הרווחה והשירותים החברתיים20/10/2012 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - יולי 2012https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2012/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-יולי-2012.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - יולי 201230/06/2012 21:00:00
ההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף כלכלי 2010-1995https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2012/ההוצאה-לצריכה-פרטית-לפי-ענף-כלכלי-2010-1995.aspxההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף כלכלי 2010-199521/04/2012 21:00:00
כלי רכב מנועיים, 2010https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2011/כלי-רכב-מנועיים-2010.aspxכלי רכב מנועיים, 201014/12/2011 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - דצמבר 2011https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2011/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-דצמבר-2011.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - דצמבר 201130/11/2011 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל -יוני 2011https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2011/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-יוני-2011.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל -יוני 201131/05/2011 21:00:00
הבינוי בישראל - 2009https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2010/הבינוי-בישראל-2009.aspxהבינוי בישראל - 200927/12/2010 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל -דצמבר 2010https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2010/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-דצמבר-2010.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל -דצמבר 201030/11/2010 22:00:00
כלי רכב מנועיים, 2009https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2010/כלי-רכב-מנועיים-2009.aspxכלי רכב מנועיים, 200902/11/2010 22:00:00
מדידת השינויים האזוריים במחירי הדירות ואמידת הגמישות של מאפייני הדירה והסביבהhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/מדידת-השינויים-האזוריים-במחירי-הדירות-ואמידת-הגמישות-של-מאפייני-הדירה-והסביבה.aspxמדידת השינויים האזוריים במחירי הדירות ואמידת הגמישות של מאפייני הדירה והסביבה08/08/2010 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטים חדשים בישראל - יוני 2010https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2010/פעולות-ופרסומים-סטטיסטים-חדשים-בישראל-יוני-2010.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטים חדשים בישראל - יוני 201031/05/2010 21:00:00

 פרסומים

תחזית פרסום לימים הקרובים

{{element.Date}}

  • {{item}}

{{fullPubsLinkText}}