מערכת היישובים מאפשרת שימוש בקובץ היישובים, הסברים, שינויים במערך היישובים ואת ביאורי הסמלים הגאוגרפיים הרלוונטיים לאותה שנה בהתאם להחלטות ועדת היישובים​. המערכת מאפשרת צפייה בנתוני היישובים ברמה גאוגרפית מרחבית, לבצע ניתוח מרחבי של היישוב לבחון את מקומו של היישוב על המפה ולקבל מידע על המאפיינים הגאוגרפיים שלו גם בהשוואה ליישובים סמוכים או יישובים אחרים בעלי מאפיינים דומים. הרחבת המערכת מאפשרת לקבל את המידע הנדרש בראייה רב שנתית.​

\n