סקר הוצאות משק הבית הוא אחד הסקרים המרכזיים שעורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

בסקר זה נאספים נתונים על ההוצאות וההכנסות של משקי הבית בישראל ועל המוצרים שבבעלותם.

כמו כן נאספים נתונים על דיור, השכלה, תעסוקה ועוד.


מטרות הסקר

  • לאמוד את המשקלות לסל התצרוכת של מדד המחירים לצרכן;
  • לאמוד את מרכיב הצריכה הפרטית בתוצר המקומי הגולמי (תמ"ג);
  • לחשב את קו העוני ואת חלוקת ההכנסות;
  • לאפיין את רמת החיים של האוכלוסייה;
  • לשמש כלי עזר בקביעת מדיניות של מיסוי, הפרטה, רווחה, בריאות, חינוך, דיור וכדומה.

 

הסקר מבוצע בהזמנת המוסד לביטוח לאומי ובשיתוף בנק ישראל.

נתוני הסקר מיועדים לקובעי מדיניות, לגופים ציבוריים, למכוני מחקר ולציבור הרחב.


מועד ביצוע

הסקר בוצע לראשונה בשנת 1948 ונערך פעם בכמה שנים. משנת 1997 הסקר מבוצע בכל שנה.

מסגרת ומדגם

אוכלוסיית הסקר כוללת את כל משקי הבית, למעט בקיבוצים לא מופרטים ובשבטי בדווים.

מדגם הסקר הוא מדגם דירות הכולל כ-10,000 דירות בכל שנה.


שיטת איסוף הנתונים

לסקר שלושה חלקים:

1. ריאיון קצר המבוצע פנים אל פנים. הריאיון כולל מילוי פרטים דמוגרפיים של

    בני משק הבית ופרטים על השכלה ועל תעסוקה;

2. מילוי עצמי של יומן הוצאות שוטפות במשך שמונה ימים;

3. ריאיון מסכם המבוצע פנים אל פנים. הריאיון כולל שאלות על הוצאות גדולות או לא שכיחות

 וכן שאלות על הכנסות.