​​​​

החקלאות היא ענף חשוב במשק הישראלי. כרבע משטח המדינה מוגדר שטח חקלאי, כ​מחצית מכמות המים  המופקים במדינה משמשים לחקלאות, ומרבית מוצרי הבשר, החלב, הירקות והפירות הנמכרים בשווקים – הם מתוצרת חקלאית מקומית. נוסף על כך, הפעילות החקלאית מייצרת מקומות עבודה גם בענפי המסחר והשירותים.​

במפקד הנוכחי נאספו נתונים ממשקים חקלאיים, ע​ל פי הרישומים בארגונים ובגופים בתחום החקלאות.

מטרת המפקד לעקוב אחר השינויים שחלו בחקלאות בישראל בשנים האחרונות. נתוני המפקד מיועדים

למקבלי ההחלטות, לחוקרים, לציבור הרחב ועוד.​​חובת השבה ושמירה על סודיות הנתונים

מפקד החקלאות, כמו כל המפקדים שעורכת הלמ"ס, נערך על פי פקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], התשל"ב-1972. פקודה זו מחייבת כל אדם להשיב על שאלונים מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

כמו כן הפקודה מחייבת את הלמ"ס לשמור על סודיות מוחלטת בנוגע למוסרי הנתונים, והלמ"ס משקיעה מאמצים רבים לקיים חובה זו.​​​

מועד ביצוע

המפקד בוצע בשנת 2018, ונאספו בו נתונים עבור שנת 2017. בישראל נערכו עד כה שלושה מפקדי חקלאות. הראשון נערך בראשית שנות המדינה 1949–1950, השני ב-1971 והאחרון ב-1981. סקר מקיף התקיים ב-1995.

מסגרת ומדגם

 אוכלוסיית המפקד כוללת את כל המשקים החקלאיים ברחבי הארץ, כולל קיבוצים, משקים במושבים, משקים פרטיים, חברות חקלאיות ובתי ספר חקלאיים.

שיטת איסוף הנתונים

נתוני המפקד נאספו באחת משלוש דרכים:

השבה עצמית באינטרנט: לכל משק חקלאי נשלח מכתב פנייה, המפרט את ההנחיות למילוי עצמי של השאלון באינטרנט. במכתב הופיעו קישור לאתר אינטרנט מאובטח וכן שם משתמש וסיסמה אישיים. ניתן היה להשיב על השאלון באינטרנט בכל תקופת המפקד.

ריאיון טלפוני: מי שלא השיב על השאלון באינטרנט רואיין בטלפון.

ריאיון פנים אל פנים: מי שלא השיב על השאלון באינטרנט או בטלפון רואיין פנים אל פנים.