י"ז אב, תשס"ה
22 אוגוסט 2005
186/2005


 
על פי נתוני המגמה, בשלושת החודשים מאי-יולי 2005 נרשמה עלייה, במחירים קבועים, של 6.9% בחישוב שנתי, בסך כל המכירות של רשתות השיווק. זאת, בהמשך לעלייה של 6.7% בשלושת החודשים פברואר-אפריל 2005.

במכירות המזון של רשתות השיווק נרשמה, על פי נתוני המגמה, עלייה במחירים קבועים של 8.9% בחישוב שנתי, בשלושת החודשים מאי-יולי 2005, בהמשך לעלייה של 7.1% בשלושת החודשים פברואר-אפריל 2005.

הנתונים הנאספים מדי חודש מרשתות השיווק על ידי סוקרי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  משמשים אינדיקטור לצריכה הפרטית. נתונים אלה מקדימים בחודש את נתוני פדיון המסחר הקמעוני ממקורות מע"מ, המשמשים גם הם אינדיקטור נוסף.

הסבר מפורט ומעודכן על תהליך ניכוי עונתיות ואמידת המגמה מתפרסם ב"הגורמים עונתיים וגורמי ההתאמה מראש לשנת 2005, מגמות  ל-2001-2005" (באתר הלמ"ס באינטרנט בלבד: הגדרות, סיווגים ושיטות, שיטות סטטיסטיות, סדרות עתיות), בכתובת:

http://www.cbs.gov.il/publications/tseries/seasonal/presentationh.pdf


 (*) רשת שיווק: מספר חנויות (לפחות 3) של אותה רשת המוכרות מוצרים מכל ענפי המסחר (כולל מזון).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}