כ"ה סיון, תשס"ו
21 יוני 2006
131/2006


 

על פי נתונים מנוכי עונתיות, עלה הייצור התעשייתי ב-5.0% בארבעת החודשים הראשונים של 2006

(ינואר-אפריל), לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במספר השכירים נרשמה באותה התקופה עלייה של 2.4%, ובשעות העבודה למעשה שלהם נרשמה באותה התקופה עלייה של 2.1%. על כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על סמך נתונים ראשוניים (במחירים קבועים) על הייצור התעשייתי במפעלי תעשייה המעסיקים שכירים.

יצוין, כי בחודש אפריל 2006 חל חג הפסח. ידוע, כי חלק ממפעלי התעשייה לא פעלו גם בימי חול המועד, ולכן הייצור התעשייתי בחודש אפריל היה נמוך ב-1.1% על פי נתונים מנוכי עונתיות, לעומת חודש מרס, כנראה מפני שלא ניתן לנכות את השפעת החגים במלואה. כתוצאה מכך, נתוני המגמה בחודשים פברואר-אפריל 2006 מצביעים על עלייה של 3.4% בייצור התעשייתי בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 5.8% בשלושת החודשים הקודמים (נובמבר 2005-ינואר 2006). בכל שנת 2005 גדל הייצור התעשייתי ב-3.7%, לאחר עלייה של 7% בשנת 2004 וירידות של 0.4% ב-2003, 1.9% ב-2002, ו-4.9% ב-2001. 

במספר השכירים בתעשייה, על פי נתוני המגמה, נרשמה בחודשים פברואר-אפריל 2006 עלייה של 2.3%,  לאחר עלייה של 3.2% בשלושת החודשים קודמים. בשעות העבודה למעשה נרשמה בפברואר-אפריל 2006 ירידה של 2.7% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 0.8% בשלושת החודשים הקודמים. בכל שנת 2005 עלה מספר השכירים ב-1.7%, ואילו מספר שעות העבודה גדל ב-1.3%.

הייצור התעשייתי ומספר השכירים לפי עוצמת הטכנולוגיה מניתוח הנתונים על פי המגמה ועוצמת הטכנולוגיה של ענפי התעשייה, עולה כי בתעשיות טכנולוגיה עילית הכוללות ענפי אלקטרוניקה, כלי טיס ותרופות עלה הייצור בחודשים פברואר-אפריל 2006 ב-3.2% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 12.1% בשלושת החודשים הקודמים. על פי נתונים מנוכי עונתיות, נרשמה בחודש אפריל השנה ירידה של 4.6% בענפים אלה, לעומת חודש מרס. בכל שנת 2005 נרשמה בענפים אלה עלייה של 5.4% בייצור התעשייתי. מספר השכירים בפברואר-אפריל 2006 עלה ב-6.5% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 6.6% בכל שנת 2005.

בתעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית, הכוללות ענפי כימיה (ללא ענף התרופות), מכונות, ציוד חשמלי וכלי הובלה (ללא כלי טיס), נרשמה בחודשים פברואר-אפריל 2006 ירידה של 0.4% בייצור בחישוב שנתי, בדומה לרבע הרביעי של 2005. בכל שנת 2005 נרשמה בענפים אלה עלייה של 2%. במספר השכירים נרשמה בחודשים פברואר-אפריל 2006 עלייה של 3.6%, לאחר עלייה של 0.2% בכל שנת 2005. 

בתעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית הכוללות ענפי כרייה וחציבה, גומי ופלסטיקה ומתכת בסיסית ומוצרי מתכת, נרשמה על פי נתוני המגמה, בחודשים פברואר-אפריל 2006 עלייה של 3.3% בייצור, לאחר עלייה של 6.9% בשלושת בחודשים הקודמים. בכל שנת 2005 עלה הייצור בענפים אלה ב-4.8%. במספר השכירים נרשמה

בפברואר-אפריל עלייה  של 2.0%, לאחר עלייה של 1.8% בכל שנת 2005.

בתעשיות טכנולוגיה מסורתית הכוללות ענפי מזון, משקאות, טקסטיל, הלבשה, מוצרי עור, נייר, דפוס ועץ ומוצריו נרשמה בייצור, על פי נתוני המגמה, בפברואר-אפריל עלייה של 2.7%, לאחר עלייה של  5.1% בשלושת החודשים הקודמים. בכל שנת 2005 נרשמה בענפים אלה עלייה של 1.2%. במספר השכירים נרשמה בפברואר-אפריל השנה ירידה של 2.0%, לאחר  עלייה של 0.5% בכל שנת 2005.

הסבר מפורט ומעודכן על תהליך ניכוי העונתיות ועל אמידת המגמה מתפרסם ב"הגורמים העונתיים וגורמי ההתאמה מראש לשנת 2006, מגמות ל-2006-2002" (באתר הלמ"ס באינטרנט בלבד: הגדרות, סיווגים ושיטות, שיטות סטטיסטיות, סדרות עתיות), בכתובת:

http://www.cbs.gov.il/publications106/tseries/seasonal/presentationh.pdf​​​​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}