כ"ז אלול, תשס"ו
20 ספטמבר 2006
207/2006


 

על פי נתונים מנוכי עונתיות, עלה הייצור התעשייתי ב-7.5% בחודשים ינואר-יולי של 2006, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במספר השכירים נרשמה באותה תקופה עלייה של 3%, ובשעות העבודה למעשה שלהם נרשמה עלייה של 2.6%. על כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על סמך נתונים ראשוניים (במחירים קבועים) על הייצור התעשייתי במפעלי תעשייה המעסיקים שכירים.

נתוני המגמה בחודשים מאי-יולי של 2006  מצביעים על עלייה של 13.5% בייצור התעשייתי בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 12.7% בשלושת החודשים הקודמים. בשנת 2005 גדל הייצור התעשייתי ב-3.7%, לאחר עלייה של 7% בשנת 2004 וירידות של 0.4% ב-2003, 1.9% ב-2002, ו-4.9% ב-2001. 

במספר השכירים בתעשייה, על פי נתוני המגמה, נרשמה בחודשים מאי-יולי של 2006 עלייה של 1.9%, לאחר עלייה של 3.5% בשלושת החודשים הקודמים. בשעות העבודה למעשה נרשמה בחודשים מאי-יולי ירידה של 1.2% בחישוב שנתי, לאחר ירידה של 0.4% בשלושת החודשים הקודמים. בכל שנת 2005 עלה מספר השכירים ב-1.7%, ואילו מספר שעות העבודה גדל ב-1.3%.

הייצור התעשייתי ומספר השכירים לפי עוצמת הטכנולוגיה מניתוח הנתונים על פי המגמה ועוצמת הטכנולוגיה של ענפי התעשייה, עולה כי בתעשיות טכנולוגיה עילית הכוללות ענפי אלקטרוניקה, כלי טיס ותרופות עלה הייצור בחודשים מאי-יולי של 2006 ב-31.1% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 30.9% בשלושת החודשים הקודמים.  בכל שנת 2005 נרשמה בענפים אלה עלייה של 5.4% בייצור התעשייתי. מספר השכירים עלה בחודשים מאי-יולי ב-8.3% בחישוב שנתי. בכל שנת 2005 עלה  מספר השכירים ב- 4.1%.

בתעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית, הכוללות ענפי כימיה (ללא ענף התרופות), מכונות, ציוד חשמלי וכלי הובלה (ללא כלי טיס), נרשמה בחודשים מאי-יולי של ירידה של 1.6% בייצור בחישוב שנתי, לאחר ירידה של 0.8% בשלושת החודשים הקודמים. בכל שנת 2005 נרשמה בענפים אלה עלייה של 2%. במספר השכירים נרשמה בחודשים מאי-יולי של 2006 עלייה של 3.1%.  בכל שנת 2005 עלה  מספר השכירים ב-  0.2%.

בתעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית הכוללות ענפי כרייה וחציבה, גומי ופלסטיקה ומתכת בסיסית ומוצרי מתכת, נרשמה על פי נתוני המגמה, בחודשים מאי-יולי של השנה עליה של 0.7% בייצור, לאחר עליה של 5.2% בשלושת החודשים הקודמים של השנה. בכל שנת 2005 עלה הייצור בענפים אלה ב-4.8%. במספר השכירים נרשמה בחודשים מאי-יולי עליה של 2.3%. בכל שנת 2005 עלה  מספר השכירים ב-   1.8%. 

בתעשיות טכנולוגיה מסורתית הכוללות ענפי מזון, משקאות, טקסטיל, הלבשה, מוצרי עור, נייר, דפוס ועץ ומוצריו נרשמה בייצור, על פי נתוני המגמה, בחודשים מאי-יולי של 2006 ירידה של 1.5, לאחר עלייה של  1.5% בשלושת החודשים הקודמים. בכל שנת 2005 נרשמה בענפים אלה עלייה של 1.2%. במספר השכירים נרשמה בחודשים מאי-יולי של השנה ירידה של 2%. בכל שנת 2005 עלה  מספר השכירים ב-  0.5%. 

יצוין, כי עבור תקופת הלחימה בצפון (החל מ- 13 ליולי), חלק מהמפעלים שפעלו בצפון הארץ לא מסרו נתונים ואלה נזקפו על פי דיווחי שאר המפעלים בצפון. כמו כן, בנתוני שעות העבודה הובא בחשבון שחלק מהמפעלים פעלו חלקית. עם קבלת נתונים מהמפעלים יתוקנו האומדנים המתפרסמים כעת. 

הסבר מפורט ומעודכן על תהליך ניכוי העונתיות ועל אמידת המגמה מתפרסם ב"הגורמים העונתיים וגורמי ההתאמה מראש לשנת 2006, מגמות ל-2006-2002" (באתר הלמ"ס באינטרנט בלבד: הגדרות, סיווגים ושיטות, שיטות סטטיסטיות, סדרות עתיות), בכתובת:

http://www.cbs.gov.il/publications106/tseries/seasonal/presentationh.pdf{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}