ל' חשון, תשס"ז
21 נובמבר 2006
247/2006


 

על פי נתונים מנוכי עונתיות, עלה הייצור התעשייתי ב-7.9% בחודשים ינואר-ספטמבר של  2006, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במספר השכירים נרשמה באותה תקופה עלייה של 2.7%, ובשעות העבודה למעשה שלהם נרשמה עלייה של 2.3%. על כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על סמך נתונים ראשוניים (במחירים קבועים) על הייצור התעשייתי במפעלי תעשייה המעסיקים שכירים.

נתוני המגמה ברבע השלישי של 2006 (חודשים יולי-ספטמבר)  מצביעים על עלייה של 10.6% בייצור התעשייתי בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 12.9% ברבע הקודם. בשנת 2005 גדל הייצור התעשייתי ב-3.7%, לאחר עלייה של 7% בשנת 2004 וירידות של 0.4% ב-2003, 1.9% ב-2002, ו-4.9% ב-2001. 

במספר השכירים בתעשייה, על פי נתוני המגמה, נרשמה ברבע השלישי של 2006 עלייה של 1.5%, לאחר עלייה של 2.3% ברבע השני. בשעות העבודה למעשה נרשמה ברבע השלישי עליה של 0.4% בחישוב שנתי, לאחר ירידה של 1.2% בשלושת החודשים הקודמים. בכל שנת 2005 עלה מספר השכירים ב-1.7%, ואילו מספר שעות העבודה גדל ב-1.3%. 

הייצור התעשייתי ומספר השכירים לפי עוצמת הטכנולוגיה
מניתוח הנתונים על פי המגמה ועוצמת הטכנולוגיה של ענפי התעשייה, עולה כי בתעשיות טכנולוגיה עילית הכוללות ענפי אלקטרוניקה, כלי טיס ותרופות עלה הייצור ברבע השלישי של 2006 ב-30.6% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 38% ברבע הקודם.  בכל שנת 2005 נרשמה בענפים אלה עלייה של 5.4% בייצור התעשייתי. מספר השכירים עלה ברבע השלישי ב-5.5% בחישוב שנתי. בכל שנת 2005 עלה  מספר השכירים ב- 4.1%.

בתעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית, הכוללות ענפי כימיה (ללא ענף התרופות), מכונות, ציוד חשמלי וכלי הובלה (ללא כלי טיס), נרשמה ברבע השלישי של 2006 ירידה של 3.2% בייצור בחישוב שנתי. הירידה מוסברת, בעיקר, בצמצום הפעילות בחלק מהמפעלים בענף הכימיה, עקב לחימה בצפון. בשלושת החודשים הקודמים ירד הייצור ב- 2% בחישוב שנתי. בכל שנת 2005 נרשמה בענפים אלה עלייה של 2%. במספר השכירים נרשמה בחודשים יוני-אוגוסט של 2006 עלייה של 3.5%.  בכל שנת 2005 עלה  מספר השכירים ב-  0.2%.

בתעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית הכוללות ענפי כרייה וחציבה, גומי ופלסטיקה ומתכת בסיסית ומוצרי מתכת, נרשמה על פי נתוני המגמה, ברבע השלישי של השנה עליה של 1.5% בייצור, לאחר עליה של 1.5% בשלושת החודשים הקודמים של השנה. בכל שנת 2005 עלה הייצור בענפים אלה ב-4.8%. במספר השכירים נרשמה ברבע השלישי עליה של 0.8%. בכל שנת 2005 עלה  מספר השכירים ב-   1.8%.

בתעשיות טכנולוגיה מסורתית הכוללות ענפי מזון, משקאות, טקסטיל, הלבשה, מוצרי עור, נייר, דפוס ועץ ומוצריו נרשמה בייצור, על פי נתוני המגמה, ברבע השלישי של 2006 ירידה של 0.8, לאחר ירידה של  1.9% ברבע השני. בכל שנת 2005 נרשמה בענפים אלה עלייה של 1.2%. במספר השכירים נרשמה ברבע השלישי של השנה ירידה של 2%. בכל שנת 2005 עלה  מספר השכירים ב-  0.5%.
 
הסבר מפורט ומעודכן על תהליך ניכוי העונתיות ועל אמידת המגמה מתפרסם ב"הגורמים העונתיים וגורמי ההתאמה מראש לשנת 2006, מגמות ל-2006-2002" (באתר הלמ"ס באינטרנט בלבד: הגדרות, סיווגים ושיטות, שיטות סטטיסטיות, סדרות עתיות), בכתובת:

http://www.cbs.gov.il/publications106/tseries/seasonal/presentationh.pdf​​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}