ל' כסלו, תשס"ז
21 דצמבר 2006
272/2006


 

על פי נתונים מנוכי עונתיות, עלה הייצור התעשייתי ב- 8.4% בחודשים ינואר-אוקטובר 2006, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במספר משרות שכיר נרשמה באותה תקופה עלייה של 3%, ובשעות העבודה למעשה נרשמה עלייה של 2.5%. על כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על סמך נתונים ראשוניים (במחירים קבועים) על הייצור התעשייתי במפעלי תעשייה המעסיקים שכירים.

נתוני המגמה בחודשים אוגוסט-אוקטובר  מצביעים על עלייה של 7.5% בייצור התעשייתי בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 12.0% בשלושת החודשים הקודמים (חודשים מאי-יולי). בשנת 2005 גדל הייצור התעשייתי ב-3.7%, לאחר עלייה של 7% בשנת 2004 וירידות של 0.4% ב-2003, 1.9% ב-2002, ו-4.9% ב-2001. 

במספר משרות שכיר בתעשייה, על פי נתוני המגמה, נרשמה בחודשים אוגוסט-אוקטובר של 2006 עלייה של 2.3%, בדומה לשלושת החודשים הקודמים. בשעות העבודה למעשה נרשמה בחודשים אוגוסט-אוקטובר עליה של 0.4% בחישוב שנתי, לאחר ירידה של 1.2% בשלושת החודשים הקודמים. בכל שנת 2005 עלה מספר משרות שכיר ב-1.7%, ואילו מספר שעות העבודה גדל ב-1.3%.

הייצור התעשייתי ומספר השכירים לפי עוצמת הטכנולוגיה

מניתוח הנתונים על פי המגמה ועוצמת הטכנולוגיה של ענפי התעשייה, עולה כי בתעשיות טכנולוגיה עילית הכוללות ענפי אלקטרוניקה, כלי טיס ותרופות עלה הייצור בחודשים אוגוסט-אוקטובר של 2006 ב-13% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 32.7% בשלושת החודשים הקודמים.  בכל שנת 2005 נרשמה בענפים אלה עלייה של 5.4% בייצור התעשייתי. מספר משרות שכיר עלה בחודשים אוגוסט-אוקטובר ב-5.9% בחישוב שנתי. בכל שנת 2005 עלה  מספר משרות שכיר ב- 4.1%.


בתעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית, הכוללות ענפי כימיה (ללא ענף התרופות), מכונות, ציוד חשמלי וכלי הובלה (ללא כלי טיס), נרשמה בחודשים אוגוסט-אוקטובר של 2006 עליה של 2.8% בייצור בחישוב שנתי. בשלושת החודשים הקודמים עלה הייצור ב- 0.8% בחישוב שנתי. בכל שנת 2005 נרשמה בענפים אלה עלייה של 2%. במספר משרות שכיר נרשמה בחודשים אוגוסט-אוקטובר של 2006 עלייה של 4.3%.  בכל שנת 2005 עלה  מספר משרות שכיר  ב-  0.2%.


בתעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית הכוללות ענפי כרייה וחציבה, גומי ופלסטיקה ומתכת בסיסית ומוצרי מתכת, נרשמה על פי נתוני המגמה, בחודשים אוגוסט-אוקטובר של השנה עליה של 1.1% בייצור, לאחר עליה של 0.7% בשלושת החודשים הקודמים של השנה. בכל שנת 2005 עלה הייצור בענפים אלה ב-4.8%. במספר משרות שכיר נרשמה באוגוסט-אוקטובר עליה של 1.9%. בכל שנת 2005 עלה  מספר משרות שכיר ב-   1.8%. 


בתעשיות טכנולוגיה מסורתית הכוללות ענפי מזון, משקאות, טקסטיל, הלבשה, מוצרי עור, נייר, דפוס ועץ ומוצריו נרשמה בייצור, על פי נתוני המגמה, באוגוסט-אוקטובר 2006 ירידה של 0.4%, לאחר ירידה של  2.7% בשלושת החודשים הקודמים של השנה. בכל שנת 2005 נרשמה בענפים אלה עלייה של 1.2%. במספר משרות שכיר נרשמה באוגוסט-אוקטובר של השנה ירידה של 1.6%. בכל שנת 2005 עלה  מספר משרות שכיר ב-  0.5%. 


הסבר מפורט ומעודכן על תהליך ניכוי העונתיות ועל אמידת המגמה מתפרסם ב"הגורמים העונתיים וגורמי ההתאמה מראש לשנת 2006, מגמות ל-2006-2002" (באתר הלמ"ס באינטרנט בלבד: הגדרות, סיווגים ושיטות, שיטות סטטיסטיות, סדרות עתיות), בכתובת:

http://www.cbs.gov.il/publications106/tseries/seasonal/presentationh.pdf​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}