כ"ח אלול, תשס"ו
21 ספטמבר 2006
208/2006
כתבה רחל בן יוסף, תחום תעשייה ועסקים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
על פי נתוני המגמה, בשלושת החודשים יוני-אוגוסט 2006 נרשמה ירידה, במחירים קבועים, של 4.2% בחישוב שנתי, בסך כל המכירות של רשתות השיווק. זאת, לאחר יציבות בשלושת החודשים מרס-מאי 2006.

במכירות המזון של רשתות השיווק נרשמה על פי נתוני המגמה ירידה, במחירים קבועים, של 2.8% בחישוב שנתי בשלושת החודשים יוני-אוגוסט 2006, בדומה לירידה שנרשמה בשלושת החודשים מרס-מאי 2006.

נתונים אלה, הנאספים מדי חודש מרשתות השיווק על ידי סוקרי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משמשים אינדיקטור לצריכה הפרטית, והם מקדימים בחודש את נתוני פדיון המסחר הקמעוני ממקורות מע"מ, המשמשים גם הם אינדיקטור נוסף.

כידוע בתאריך ה-12 ליולי החלה הלחימה בצפון אשר נמשכה עד ל-14 באוגוסט, בעקבות זאת התקבל נתון מנוכה עונתיות נמוך במיוחד בחודש יולי. חישוב המגמה מביא בחשבון שהנתון של חודש יולי הוא חריג ולכן מבוצעת התאמה על פי תוכנת החישוב. מערכת חישוב המגמה מטפלת בנתונים חריגים על פי כללים שנקבעו מראש.

הסבר מפורט ומעודכן על תהליך ניכוי עונתיות ואמידת המגמה מתפרסם ב"הגורמים העונתיים וגורמי ההתאמה מראש לשנת 2006, מגמות  ל-2002-2006" (באתר הלמ"ס באינטרנט בלבד: הגדרות, סיווגים ושיטות, שיטות סטטיסטיות, סדרות עתיות), בכתובת:

http://www.cbs.gov.il/publications/tseries/seasonal06/presentationh.pdf
(*) רשת שיווק: מספר חנויות (לפחות 3) של אותה רשת המוכרות מוצרים מכל ענפי המסחר (כולל מזון).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}