י"ז טבת, תשס"ו
17 ינואר 2006
011/2006
כתבה לואיזה בורק
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
על פי נתוני המגמה, מסתמנת בחודשים ספטמבר-דצמבר 2005, ירידה בקצב גידול מדד המחירים לצרכן, שהגיע בחודשים אלה, בחישוב שנתי, ל-3.0% בקירוב. זאת, לאחר קצב גידול של 4.6% לערך, בחישוב שנתי, במאי-אוגוסט 2005.

נתונים מנוכי עונתיות של מדד המחירים לצרכן, מצביעים אף הם על ירידה בקצב הגידול השנתי של המדד בארבעת החודשים האחרונים. על כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על סמך חישובים שנערכו בלשכה והמבוססים על מדדי המחירים עד דצמבר השנה.

מנתוני המגמה עולה עוד, כי במדד המחירים לצרכן ללא דיור, הגיע קצב הגידול השנתי בחודשים
ספטמבר-דצמבר 2005 ל-2.0%, קטן מקצב הגידול במדד הכללי. במדד ללא דיור וללא ירקות ופירות נרשם באותה תקופה קצב גידול של 2.0% בחישוב שנתי.

  • החל ב-15 בפברואר יפורסמו "נתוני המגמה של מדד המחירים לצרכן בחודשים אוקטובר2005-ינואר 2006"  כחלק מההודעה על מדדי המחירים המתפרסמת מדי חודש ב-15 בו.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}