ז' אלול, תשס"ז
21 אוגוסט 2007
157/2007

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
פדיון ענפי המסחר והשירותים, גדל (במחירים קבועים) על פי נתונים מנוכי עונתיות, ב-9.6% במחצית הראשונה של שנת 2007, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. זאת, בהמשך לעלייה של 8.3% שנרשמה בשנת 2006, בהשוואה לשנת 2005.

על פי נתוני המגמה בחודשים אפריל –יוני 2007 גדל הפדיון בענפי המסחר והשירותים ב – 9.7% בחישוב שנתי, זאת לאחר עלייה של 11.1% בחישוב שנתי בחודשים ינואר – מרס 2007.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}