כ"ד אדר, תשס"ז
14 מרץ 2007
046/2007

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
התוצר המקומי הגולמי, במחירים קבועים, עלה בשנת 2006 ב-5.1%, בדומה לעלייה של 5.2% ב-2005 ושל 4.8% ב-2004. יוזכר, כי התוצר המקומי הגולמי שווה לערך נטו של כלל הסחורות והשירותים שיוצרו בישראל.

 
מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה עוד, כי התוצר המקומי הגולמי לנפש עלה ב-2006 ב-3.2% במחירים קבועים, בהמשך לעלייה של 3.4% ב-2005 ושל 3.0% ב-2004.

 
נתונים מנוכי עונתיות על התפתחות התוצר במהלך השנה, מראים עלייה של 2.9% בחישוב שנתי במחצית השנייה של 2006, לאחר עלייה של 5.9% במחצית הראשונה ועלייה של 5.2% במחצית השנייה של 2005.


סך כל המקורות שעמדו לרשות המשק בשנת 2006, עלה ב-4.5% בדומה לעלייה ב-2005, כאשר יבוא הסחורות והשירותים עלה ב-3.1%. הנתונים על השימושים במקורות מצביעים על עליות בכל השימושים: 6.4% בהשקעות בנכסים קבועים, 4.9% ביצוא הסחורות והשירותים, 4.8% בהוצאה לצריכה פרטית ו-3.3% בהוצאה לצריכה ציבורית.

העלייה הגדולה יחסית ביצוא בהשוואה לעלייה ביבוא, הביאה לעודף בחשבון הסחורות והשירותים, למעט יבוא ביטחוני של 3.4 מיליארד דולר בשנת 2006, בהמשך לעודף של 2.5 מיליארד דולר ב-2005 ושל 2.3  ב-2004 .


מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתברר, שההכנסה המקומית הריאלית (התמ"ג בתוספת רווחים או הפסדים משינויים בתנאי הסחר עם חו"ל) עלתה ב-4.4% בשנת 2006 – עלייה הקטנה ב-0.6% מהעלייה בתמ"ג, עקב הפסדים מהרעה בתנאי הסחר (מחירי היבוא עלו יותר מעליית מחירי היצוא). זאת, בהמשך להפסד של 1.0%  ב-2005 ושל 1.2% לשנה ב-2004 וב-2003. 


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}