כ"ג תשרי, תשס"ט
22 אוקטובר 2008
210/2008

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

ממצאים נבחרים:
• שיעור בעלי ההשכלה העודפת בקרב מקבלי תואר ראשון מועסקים עמד על כ-37 אחוזים שנתיים לאחר קבלת התואר. ממצא זה קרוב לרמה הגבוהה של השכלה עודפת בהשוואה   בינלאומית.
• אחוז גבוה יותר של בעלי השכלה עודפת נמצא בקרב בוגרים בעלי ותק במשרה לעומת עמיתיהם  אשר התחילו לעבוד במשרותיהם אחרי תום הלימודים  (40% לעומת 35%  בהתאמה).
• תחום הלימודים משפיע על הסיכוי של העובדים להיות במצב של השכלה עודפת
• לא נמצאו פערים מובהקים בניידות התעסוקתית בין הבוגרים שהשכלתם תואמת את עבודתם ואלה הנמצאים במצב השכלה עודפת.
• לאורך השנים, קיים פער בהכנסה בין העובדים שהשכלתם תואמת את עבודתם ואלה הנמצאים במצב השכלה עודפת, לטובת הראשונים. בשנה שקדמה לסיום הלימודים הפער

 

[1] פרסומי תוצאות מחקרים אינם פרסומים רשמיים של הלמ"ס, והם לא עברו את הביקורת שעוברים פרסומים רשמיים של הלמ"ס. הדעות והמסקנות שבאות לידי ביטוי בפרסום מחקרים, כולל בפרסום זה, הן של המחברים עצמם ואינן משקפות בהכרח את הדעות והמסקנות של הלמ"ס.

[2] ממצאי הסקר התפרסמו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בפרסום "מקבלי תואר ראשון מהמוסדות להשכלה גבוהה. שביעות רצון מהלימודים, תעסוקה והמשך לימודים תש"ס-תשס"ב", פרסום מס' 1296.

 {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}