י' אדר ב' ב, תשס"ח
17 מרץ 2008
046/2008

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

התוצר המקומי הגולמי, במחירים קבועים, עלה בשנת 2007 ב-5.3%, בדומה לעלייה של 5.2% ב-2006 ושל 5.3% ב-2005. יוזכר, כי התוצר המקומי הגולמי שווה לערך נטו של כלל הסחורות והשירותים שיוצרו בישראל.

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה עוד, כי התוצר המקומי הגולמי לנפש עלה ב-2007 ב-3.4% במחירים קבועים, בדומה לעלייה של 3.4% ב-2006 ושל 3.5% ב-2005.

נתונים מנוכי עונתיות על התפתחות התוצר במהלך השנה, מראים עלייה של 5.9% בחישוב שנתי במחצית השנייה של 2007, לאחר עלייה של 6.1% במחצית הראשונה ועלייה של 3.1% במחצית השנייה של 2006.

סך כל המקורות שעמדו לרשות המשק בשנת 2007, עלה ב-7.4% לאחר עלייה של 4.6% ב-2006, כאשר יבוא הסחורות והשירותים עלה ב-12.3%. הנתונים על השימושים במקורות מצביעים על עליות בכל השימושים: 14.2% בהשקעות בנכסים קבועים, 8.4% ביצוא הסחורות והשירותים, 6.6% בהוצאה לצריכה פרטית ו-2.6% בהוצאה לצריכה ציבורית.

העלייה הגדולה יחסית ביבוא בהשוואה לעלייה ביצוא, הביאה לצמצום העודף בחשבון הסחורות והשירותים, למעט יבוא ביטחוני - עודף שהגיע ל-62 מיליון דולר בלבד בשנת 2007, לאחר עודף של 3.6 מיליארד דולר ב-2006 ושל 2.2  ב-2005 .{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}