א' אדר א', תשס"ח
07 פברואר 2008
018/2008

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

נתונים מנוכי עונתיות ומגמה

על-פי נתוני המגמה, בחודשים ספטמבר-נובמבר 2007, קצב הגידול של מספר משרות השכיר בקרב העובדים הישראלים היה 3.2% בחישוב שנתי. קצב הירידה של השכר הממוצע למשרת שכיר, במחירים קבועים, היה 3.1% בחישוב שנתי.

הנתונים מתבססים על  עיבוד ראשוני של מדגם דווחי המעסיקים למוסד לביטוח לאומי על משרות ושכר על גבי טופס 102, וגם ממקורות מנהליים אחרים.

לצורך השוואה של נתוני שכר ומשרות לתקופות קודמות, יש להשתמש בנתונים מנוכי עונתיות. זאת לאחר שהוסרה  השפעת העונתיות וההשפעה של החגים וימי הפעילות1 , מהנתונים  המקוריים.

[1] הסבר מפורט ומעודכן על תהליך ניכוי עונתיות ואמידת המגמה מתפרסם ב"הגורמים העונתיים וגורמי ההתאמה מראש לשנת 2007 מגמות ל-2007-2003" (באתר הלמ"ס באינטרנט בלבד: הגדרות, סיווגים ושיטות, שיטות סטטיסטיות, סדרות עתיות) בכתובת: http://www.cbs.gov.il/publications/tseries/seasona107/presentationh07.pdf{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}