י"ח אב, תשס"ח
19 אוגוסט 2008
163/2008

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

• על פי נתונים מנוכי עונתיות, במחצית הראשונה של שנת 2008 (חודשים ינואר-יוני), נרשמה עלייה של 3.2% בפדיון ענפי המסחר והשירותים.
• על פי נתוני המגמה, בחודשים אפריל-יוני 2008, עלה הפדיון בענפי המסחר והשירותים ב-2.1%
 בחישוב שנתי, וזאת בהמשך לעלייה של 0.3% בחישוב שנתי בחודשים ינואר-מרס 2008.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}