י"ז תמוז, תש"ע
29 יוני 2010
143/2010
כתבה אביגיל לוי, תחום מרשם עסקים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
 • בשנת 2009 "נולדו" כ-44,000 עסקים חדשים, כמות הדומה למספר העסקים אשר "נולדו" 
       ב-2008 והמהווים כ-9.5% מסך העסקים הפעילים במשק הישראלי [1] בשנת 2009.
 • בגין העסקים ש"נולדו" ב-2009 נוספו כ-76,900 משרות שכיר בממוצע , לעומת כ-84,000     
      משרות שכיר שנוספו ב-2008 עקב "לידות" עסקים.
 • בין השנים 2007-2005 נמדדה עלייה בשיעורי "לידות" העסקים במרבית ענפי המשק (שיעור 
      לידות העסקים - אחוז העסקים ש"נולדו" מכלל העסקים הפעילים באותה שנה).
 • בשנים 2008 ו-2009 נמדדה ירידה בשיעורי "לידות" העסקים בכלל ענפי המשק ביחס לשנת
      2007.
 • השרידות הגבוהה ביותר בשנה השנייה לפעילות הינה בענפי נכסי דלא ניידי, השכרה ושירותים
       עסקיים כ-88%.
 • שרידות העסקים לאחר 5 שנות פעילות היא הגבוהה ביותר בענפי נכסי דלא ניידי, השכרה  
       ושירותים עסקיים ובענפי חינוך, שירותי בריאות רווחה וסעד (כ-65%), ואילו השרידות הנמוכה
       ביותר נמדדת בענפי שרותי האירוח והאוכל (כ-35%).
 •  כ-60% מהעסקים ש"נולדו" ב-2009 אינם מעסיקים שכירים.
 • מתוך העסקים המעסיקים שכירים ש"נולדו" בשנת 2009 כ-76% הנם עסקים קטנים המעסיקים  
      עד 4 משרות שכיר.
 

[1]  למעט ענפים 79-77 (מינהל ציבורי), 97 (שירותים למשק הבית על ידי פרטיים) ו-99 (ארגונים חוץ מדינתיים), אשר עבורם לא חושבו לידות של עסקים, בהתאם להגדרות ה-Eurostat וה-OECD.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}