ל' חשון, תשע"א
07 נובמבר 2010
263/2010
כתבה מיכל אבוגנים, תחום עבודה ושכר
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
נתונים מנוכי עונתיות ומגמה[1]

נתוני המגמה, לאחר ניכוי השפעת העונתיות הרגילה וגורמים בלתי סדירים שחושבו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מצביעים על עלייה במספר משרות השכיר. בחודשים יוני-אוגוסט 2010 עלה מספר משרות השכיר ב-2.4% בחישוב שנתי. לפי נתוני המגמה לאותה תקופה, עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים ב-3.7% בחישוב שנתי והשכר הממוצע במחירים שוטפים עלה ב-4.1%. 


זאת בהסתמך על עיבוד ראשוני של מדגם דווחי המעסיקים למוסד לביטוח לאומי על משרות ושכר על גבי טופס 102, וגם ממקורות מנהליים אחרים.


 
[1] נתונים מנוכי עונתיות מתקבלים לאחר ניכוי השפעת העונתיות והשפעת חגים וימי הפעילות מהנתונים המקוריים.
נתוני מגמה נאמדים לאחר הסרת ההשפעה של האי-סדירות (רעשים) מהנתונים מנוכי העונתיות.  נתונים אלה עשויים להשתנות מאחר שהם מחושבים מחדש עם קבלת נתון מקורי נוסף מידי חודש. הסבר מפורט ומעודכן על תהליך ניכוי עונתיות ואמידת המגמה מתפרסם ב"הגורמים העונתיים וגורמי ההתאמה מראש ל-2010" (באתר הלמ"ס אינטרנט בלבד: הגדרות, סיווגים ושיטות, שיטות סטטיסטיות, סדרות עיתיות).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}