כ"ח אב, תש"ע
08 אוגוסט 2010
176/2010

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
נתונים מנוכי עונתיות ומגמה[1]

ע"פ נתוני המגמה של העובדים הישראלים, בחודשים מרס-מאי 2010, עלה מס' משרות השכיר ב- 2.8% בחישוב שנתי.  לפי נתוני המגמה לאותה תקופה, עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים  קבועים ב-1.2% בחישוב שנתי והשכר הממוצע במחירים שוטפים עלה ב-2.8%. 

זאת בהסתמך על עיבוד ראשוני של מדגם דווחי המעסיקים למוסד לביטוח לאומי על משרות ושכר על גבי טופס 102, וגם ממקורות מנהליים אחרים. 

[1] נתונים מנוכי עונתיות מתקבלים לאחר ניכוי השפעת העונתיות והשפעת חגים וימי הפעילות מהנתונים המקוריים.
נתוני מגמה נאמדים לאחר הסרת ההשפעה של האי-סדירות (רעשים) מהנתונים מנוכי העונתיות. נתונים אלה עשויים להשתנות מאחר שהם מחושבים מחדש עם קבלת נתון מקורי נוסף מידי חודש. הסבר מפורט ומעודכן על תהליך ניכוי עונתיות ואמידת המגמה מתפרסם ב"הגורמים העונתיים וגורמי ההתאמה מראש ל-2010"(באתר הלמ"ס אינטרנט בלבד: הגדרות, סיווגים ושיטות, שיטות סטטיסטיות, סדרות עיתיות).
 


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}