ו' ניסן, תשע"א
10 אפריל 2011
079/2011
כתבה נטליה ציבל, תחום ניתוח סטטיסטי


 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה השלימה מחקר בנושא מדידת קומפקטיות של עיריות ומועצות מקומיות בישראל. המחקר הוזמן על ידי משרד הפנים במסגרת פרויקט מקיף יותר לאפיון רשויות מקומיות במגוון תכונות, במטרה לסייע למשרד בגיבוש מדיניות. המדד החדש מצטרף למדדים המופקים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כגון המדד החברתי-כלכלי המחושב משנות ה-90, ומדד הפריפריאליות שפותח ב-2008.

מגמת המחקר הייתה לאפיין עיריות ומועצות מקומיות[1] לפי תבנית מרחבית של שטחים עירוניים, ולהבדיל בין יישובים קומפקטיים, המאופיינים על ידי התפתחות עירונית-מרחבית מרוכזת בתוך גבולות בעלי צורה פשוטה, לבין יישובים לא קומפקטיים, המאופיינים על ידי התפתחות מרחבית מפזורת ומקוטעת.  

הנושא של מדידת הצורות של התפתחות ערים במרחב מושך תשומת לב רבה במחקר העולמי למעלה מעשרים שנה, כאשר בישראל הנושא חדש יחסית[2]. על מנת לבחון כיווני השפעה של התפתחות עירונית-מרחבית על אספקטים כלכליים, חברתיים ואקולוגיים, הכרחי לפתח כלים למדידה של אותה ההתפתחות המרחבית. המדד החדש המוצג כאן מבוסס על שיטות המדידה המיושמות בעולם, תוך כדי התאמתן לאופי ההתפתחות המרחבית של הרשויות המקומיות בישראל ולזמינות הנתונים מתחום התשתית הגיאוגרפית. 

המדד מחושב עבור 197 עיריות ומועצות מקומיות בשנת 2006. היישובים מדורגים על רצף מ-"קומפקטי" ל-"לא קומפקטי", לפי תבנית מרחבית של מרקם עירוני. המרקם העירוני מוגדר כשטח בתוך גבול השיפוט של היישוב הכולל שטחים בנויים ושטחים פתוחים מוקפים על ידי שטח בנוי, על פי נתונים של שימושי קרקע לשנת 2006. ביישובים בהם אין רצף של שטחים בנויים בתוך מרקם עירוני, ניתן להבדיל בין מרקם מרכזי לבין מרקמים מדלגים.

לדוגמא, המרקם העירוני של ראש העין כולל מרקם מרכזי (מס' 1) ושני מרקמים מדלגים (מס' 2 ו-3). תיחום המרקמים נעשה באופן ממוחשב לפי קריטריונים אחידים לכל הרשויות המקומיות שהוגדרו במהלך המחקר.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}