ט' חשון, תשע"ג
25 אוקטובר 2012
288/2012
כתבו ד"ר דמיטרי רומנוב, נורית דוברין (תחום סקר חברתי וסקר ארוך טווח)
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
מדד אמון הצרכנים תחום בטווח שבין מינוס 100 לבין 100. ככל שערך המדד קרוב יותר לגבול העליון, הוא מעיד על אופטימיות גדולה יותר בקרב הפרטים, וככל שערך המדד קרוב יותר לגבול התחתון, הוא מעיד על פסימיות רבה יותר. כאשר המדד קרוב לאפס, מדובר בהיעדר ציפיות לשינוי במצב הקיים.

במהלך השנים 2012-2011, מדד אמון הצרכנים היה נתון לתנודתיות רבה. השינוי הגדול נרשם בקיץ 2012, שבו ירד ערך המדד מ-18%- ביוני ל-22%- ביולי ול-34%- באוגוסט.

שונות זו משקפת, בין יתר הדברים, הן התפתחויות כלכליות בארץ ובעולם, והן אירועים בולטים שעלו לסדר היום הציבורי וגרמו לשינויים בהערכות ובציפיות הפרטים בנוגע לעתידם הכלכלי ותפישותיהם לגבי מצב המשק.

בין הסיבות האפשריות לירידה החדה בערך מדד אמון הצרכנים באוגוסט 2012, ניתן להזכיר עליה במספר דורשי עבודה (נתוני שירות התעסוקה), הגברת מתיחות מסביב לאיום האסטרטגי על ישראל, וגם תוכנית העלאת המסים, גזירות וקיצוץ תקציבי שהתפרסמה בסוף יולי.

גם אוגוסט 2011 היה גדוש בזעזועים, כגון תחילת המחאה החברתית אשר הובילה להקמת הוועדה לשינוי כלכלי חברתי ("ועדת טרכטנברג"), תנודתיות רבה בשוקי ההון בעולם ובארץ, וציפייה דרוכה להתפתחויות בתחום המדיני בעצרת הכללית של האו"מ בספטמבר. בחודשים שלאחר מכן התרחב משבר החובות במדינות גוש האירו והתחזקו הערכות להחמרת המשבר הכלכלי בעולם, שבאו לידי ביטוי בירידה של מדדי אמון הצרכנים ברוב מדינות ה-OECD [1]. לאחר מכן, חלה תפנית חיובית בתחום החברתי-כלכלי בארץ כאשר ועדת טרכטנברג הגישה את המלצותיה בסוף ספטמבר, אשר ברובן אושרו על ידי הממשלה עד סוף 2011.

הגדרות והסברים :

החל מראשית סקר אמון הצרכנים של הלמ"ס בחודש מרס 2011, מדד אמון הצרכנים היה שלילי וחווה שתי ירידות חדות: באוגוסט 2011, ל- 24%-, ובאוגוסט 2012 ל- 34%-. ייתכן כי התפתחות זו מבטאת את הגורם העונתי הייחודי באוגוסט, משום שכיום לא ניתן לבצע ניכוי עונתיות בנתוני הסקר מפאת קוצר הסדרה. אולם, בהתחשב בזיקה ההדוקה בין מערכת הציפיות וההערכות הסובייקטיביות של הפרטים, לבין אירועים בולטים על סדר היום הציבורי ושינויים במצבו הכלכלי של המשק הישראלי, כפי שנדון בהודעות תקופתיות קודמות של הסקר, ניתן לשער כי ייחודיות נתוני אוגוסט קשורה לצירוף גורמים ונסיבות, שהתלכדו יחדיו ותרמו לתמורות חריגות הן בציפיות הפרטים לעתיד הקרוב, והן בהערכת השינויים שחלו לפני מועד הסקר.


[1]
ראו: הודעה חודשית של סקר אמון צרכנים.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}