כ"א אלול, תשע"ג
27 אוגוסט 2013
238/2013
כתבו ענבר סבאג שפייזמן*, יפה שיף*, דוד מעגן*, מיכל סלנסקי*, יעל נוריאל**
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

הישגים בלימודים
• בעשור הראשון של שנות ה-2000 נצפתה מגמת עלייה בזכאות לבגרות- ב-2011 הגיע אחוז הזכאים בחינוך העברי ל-58.5% מתלמידי כיתות יב בהשוואה ל-52% ב-2000, ובחינוך הערבי ל-50% ב-2011 בהשוואה ל-42% ב-2000.
גם באחוז העומדים בדרישות הסף של האוניברסיטאות נמצאה עלייה והיא ניכרת יותר בחינוך הערבי              מ-25.4% שעמדו בדרישות הסף בשנת 2000 ל-36% בשנת 2011.
• רובם הגדול של בתיה"ס בפיקוח החרדי אינם מגישים את תלמידיהם לבחינות הבגרות. עם זאת, שיעור הנבחנים במערכת פיקוח זו עלה מ-15% ב-2001 מתלמידי כיתות יב ל-28% ב-2011, ושיעור הזכאים לתעודת הבגרות עלה מ-6% ל-10%.
• יש קשר גם בין רמה חברתית-כלכלית של יישוב המגורים לבין הסיכויים לקבלת תעודת בגרות בהצטיינות. בשנת 2011, בחינוך העברי,  שיעור מקבלי תעודת בגרות בהצטיינות מבין כלל הזכאים שהתגוררו ביישובים במעמד החברתי-כלכלי הגבוה (אשכולות 8-10) היה כפול מזה שבקרב תלמידים שהתגוררו ביישובים מהמעמד הנמוך,  12% לעומת 6%, בהתאמה.
בחינוך הערבי, שיעור מקבלי תעודת בגרות בהצטיינות היה גבוה יותר בקרב תלמידים שהתגוררו ביישובים במעמד הבינוני (אשכולות 7-4) מאשר בקרב תלמידים שהתגוררו ביישובים במעמד הנמוך (אשכולות 3-1), 11% לעומת 7.5%.
מבט לעתיד- תחזיות תלמידים:
• מספר התלמידים הכולל במערכת החינוך צפוי לגדול לכ-1.744 מיליון תלמידים עד שנת 2019 (תוספת של כ-182 אלף תלמידים, ביחס לשנת 2012).
• מספר התלמידים בין 2019-2012 בחינוך הממלכתי צפוי לגדול ב-5.8%, בחינוך הממלכתי-דתי גידול של 17.7% ובחינוך החרדי גידול של 23.8%. בחינוך הערבי: מספר התלמידים צפוי לגדול ב-9.6%.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}