ז' אדר, תשע"ג
17 פברואר 2013
040/2013
כתבה נעמי פריש צחמן, תחום חשבונות לאומיים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

נתונים מנוכי עונתיות בחישוב שנתי למחצית השנייה של שנת 2012:
• עלייה של 2.8% בתמ"ג ושל 3.2% בתמ"ג העסקי
• עלייה של 1.8% בהוצאה לצריכה ציבורית
• ירידה של 7.3% בהשקעות בנכסים קבועים (למעט אוניות ומטוסים)
• ירידה של 0.7% בהוצאה לצריכה פרטית לנפש
• ירידה של 1.6% ביצוא סחורות ושירותים (למעט יהלומים וחברות הזנק){{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}