כ"ה חשון, תשע"ד
29 אוקטובר 2013
299/2013

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
נתוני הכנסות והוצאות לכלל משקי הבית בשנת 2012:

 • ההכנסה הכספית הממוצעת ברוטו לחודש למשק בית, מכל מקורות ההכנסה, עבודה, הון, קצבאות ותמיכות הגיעה בשנת 2012 ל-16,577 ₪ - עלייה ריאלית של 3.8% לעומת השנה הקודמת.
 • ההוצאה הכוללת לתצרוכת, הכוללת את אומדן ההוצאה על שירותי דיור ומכונית בבעלות, הסתכמה ב-14,272 ₪ לחודש – עלייה ריאלית של 0.5% לעומת השנה הקודמת.
 • בהשוואה בין ממוצע ההכנסות וההוצאות, ההכנסה הכספית נטו לחודש למשק בית היא 13,829 ₪ וההוצאה הכספית היא 10,571 ₪ לחודש.
 • סעיף הדיור מהווה כרבע מכלל ההוצאה לתצרוכת של משקי הבית.
 • כ-77% מהכנסות משקי הבית מקורן בעבודה, כ-12% בקצבאות ותמיכות והיתר מהון, פנסיות וקופות גמל.

  נתוני הוצאות, הכנסות וחלוקת הכנסות לפי עשירונים:

 • ההוצאה הכספית של משקי הבית בשלושת העשירונים התחתונים גבוהה מההכנסה נטו שלהם.
 • בעשירון העליון ההכנסות גדולות פי 1.5 מההוצאות.
 • מדד ג'יני למדידת אי שוויון בין משקי הבית לפי הכנסה כספית נטו לנפש סטנדרטית, עמד בשנת 2012 על 0.377 נקודות, בדומה לשנה הקודמת (מדד למדידת אי-שוויון בחלוקת הכנסות. ערכי המדד נעים בין 0 לציון שוויון מלא, לבין 1 לציון אי-שוויון מלא).
 • ההכנסה הכספית נטו של שני העשירונים העליונים מהווה 39.5% מסך הכנסות משקי הבית, בהשוואה ל-6.6% בשני העשירונים התחתונים ול-53.8% בעשירוני הביניים (עשירונים 3 עד 8).
 • בשני העשירונים התחתונים (החמישון התחתון) כ-40% מההכנסות מקורן בקצבאות ותמיכות, לעומת 5.6% בשני העשירונים העליונים (החמישון העליון).
 • מספר המפרנסים הממוצע למשק בית - 1.4, בחמישון התחתון – 0.8 ובחמישון העליון – 1.5.

  הכנסות והוצאות חודשיות לפי מעמד בעבודה של ראש משק הבית

 • במשק בית שבראשו שכיר ההוצאה הכספית 11,633 ₪ לחודש וההכנסה הכספית נטו 15,526 ₪ לחודש.
 • במשק בית שבראשו עצמאי ההוצאה הכספית  13,572 ₪ לחודש וההכנסה הכספית נטו 16,602 ₪ לחודש.
 • במשק בית שבראשו אדם לא עובד ההוצאה הכספית  6,403 ₪ לחודש וההכנסה הכספית נטו 6,771 ₪ לחודש.

  בעלות על מוצרים בני קיימה:

 • ב-95% ממשקי הבית בישראל יש טלפון נייד אחד לפחות.
 • ל-27.2% ממשקי הבית יש מתקן לטיהור מים בביתם.
ל-20.3% ממשקי הבית יש שתי מכוניות או יותר, בעשירון העליון ל-47.9% ממשקי הבית יש שתי מכוניות או יותר בהשוואה ל- 1.5% בעשירון התחתון .{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}