י"ח סיון, תשע"ד
16 יוני 2014
154/2014
כתבה נעמי פריש צחמן, תחום חשבונות לאומיים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
ברבעון הראשון של שנת 2014 (בחישוב שנתי)[1]
  •  עלייה של 1.5% בתמ"ג העסקי
  • עלייה של 8.8% ביצוא סחורות ושירותים
  • עלייה של 2.2% בהוצאה לצריכה ציבורית
  • ירידה של 0.6% בהוצאה לצריכה פרטית
ירידה של 14.3% בהשקעות בנכסים קבועים

[1] שינויים בחישוב שנתי -  כאשר X היא סדרה רבעונית מנוכת עונתיות במחירי 2010 ו-t הוא הרבעון הנאמד. החישוב נועד להציג את השינוי בין תקופות בקנה מידה אחיד, ברמה שנתית לצורך ביצוע השוואות.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}