כ"ט ניסן, תשע"ד
29 אפריל 2014
103/2014
כתבו מוריאל שפיר (תחום מדדי איכות חיים ותוצרים סטטיסטיים רוחביים), אילנה דרור (תחום אינדיקאטורים כלכליים מובילים)
for more details 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • בסקר הערכת המגמות בעסקים נשאלו המנהלים על ציפיותיהם לגבי הרמה של שער החליפין של דולר ארה"ב בעוד שלושה חודשים ובעוד שנה. הציפיות של המנהלים לגבי שער הדולר בעוד שלושה חודשים הן הנמוכות שנראו מאוגוסט 2011. ציפיות המנהלים לגבי שער הדולר לעוד שנה הן הנמוכות ביותר מתחילת הסקר.
  • בסקר הערכת המגמות בעסקים נשאלו המנהלים על מגבלות המשפיעות על פעילות העסק:
  • שער הדולר היציג נמצא במגמת ירידה מנובמבר 2012. כתוצאה מכך, ניתן לראות בענף התעשייה שנחשב ענף בו קיים ייצוא, שהמגבלה "שחיקה ברווחיות הייצוא" מהווה מגבלה חמורה עבור יותר מנהלים, עבור 20% מהמנהלים ברבעון הראשון של 2013 לעומת 24% מהמנהלים ברבעון הראשון של 2014.
  • המגבלה "מצב ביטחוני בישראל" במלונאות, הינה המגבלה היחידה בכל השאלונים שאין ולו מנהל אחד שציין שהמגבלה אינה רלוונטית עבורו.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}