כ"א שבט, תשע"ד
22 ינואר 2014
020/2014
כתבו מוריאל שפיר (תחום מדדי איכות חיים ותוצרים סטטיסטיים רוחביים), אילנה דרור (תחום אינדיקאטורים כלכליים מובילים)
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
בסקר הערכת המגמות בעסקים נשאלו המנהלים על מגבלות המשפיעות על פעילות העסק:

  • שער הדולר היציג נמצא במגמת ירידה מנובמבר 2012. כתוצאה מכך, בענפים שתנודתיות בשער הדולר עשויה להשפיע כגון ענפים מייצאים (תעשייה ושירותים) או בענפים שהשימוש בשער הדולר נרחב (מלונאות) ציינו מעל חמישית מהמנהלים, את המגבלות הבאות כחמורות או מתונות: בתעשייה (מגבלה חמורה)- "שחיקה ברווחיות היצוא" (25%); בשירותים ובמלונאות (מגבלה מתונה) - "שחיקה ברווחיות בעקבות תנודות בשער החליפין" (27% בשני הענפים).
  • יותר מרבע מהמנהלים בענף הבינוי ציינו את המגבלות הבאות כחמורות - "עיכובים בקבלת היתרים/אישורים" (39%), "מחסור בקרקע זמינה לבנייה" (34%), "מחסור בעובדים (בעבודות רטובות)" (29%) ו"מחסור בעובדים (בעבודות לא רטובות)" (24%).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}