כ"ז ניסן, תשע"ה
16 אפריל 2015
093/2015

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

​נתונים מנוכי עונתיות בחישוב שנתי למחצית השנייה של שנת 2014:

• עלייה של 2.3% בתמ"ג ושל 2.2% בתמ"ג העסקי
• עלייה של 4.0% בהוצאה לצריכה פרטית לנפש
• עלייה של 6.4% בהוצאה לצריכה ציבורית
• ירידה של 0.4% בהשקעות בנכסים קבועים (למעט אוניות ומטוסים)
• יציבות ביצוא סחורות ושירותים (למעט יהלומים וחברות הזנק){{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}