כ"א סיון, תשע"ה
08 יוני 2015
145/2015
כתבה טלי מרצבך, תחום סקרי עסקים ותעשייה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

​חשבון הייצור לשנת 2012:


• סך כל התפוקה הגולמית (להלן: התפוקה) במגזר העסקי הסתכמה ב-1,255 מיליארד ש"ח, במחירים שוטפים, שהיא כ-78% מהתפוקה במשק הישראלי (הכולל את המגזר העסקי, הממשלתי ומלכ"רים פרטיים).
• סך כל הערך המוסף הגולמי (להלן: ערך מוסף) במגזר העסקי הסתכם ב-545 מיליארד ש"ח, במחירים שוטפים, שהוא כ-64% מהתוצר הכולל במשק הישראלי.
• מספר המשרות במגזר העסקי הגיע לכ-2,734 אלף, שהן כ-75% מסך המשרות במשק הישראלי. 
• 76% מכלל המשרות במגזר העסקי היו שייכות למגזר החברות העסקיות הלא-פיננסיות, ותרומתו של מגזר זה לתפוקה הייתה 86% ולתוצר - 81%. מתוכן, 6% מהמשרות השתייכו למגזר החברות בבעלות זרה ותרומתו של מגזר זה לתפוקה ולתוצר עמדה על %12 בקירוב. הערך המוסף למשרה בחברות בבעלות זרה היה 411 אלפי ש"ח בשנת 2012, גבוה ביותר מפי שניים מזה שנרשם בסך המגזר העסקי. התמורה למשרה שנרשמה בחברות אלו הייתה 237 אלפי ש"ח, גבוהה אף היא פי שניים (בקירוב) מזו שנרשמה בסך המגזר העסקי.
• כ-39% מכלל המשרות בענפי התעשייה היו שייכות לקבוצת המפעלים עתירי היצוא.

מאזנים:
• היחס השוטף בכלל המגזר העסקי לשנת 2012 עמד על 1.20, והוא מבטא עלייה קלה ביחס לשנת 2011 (1.19).
• רמת המינוף הפיננסי (הון זר ביחס למאזן) של כלל המגזר העסקי עמדה בשנת 2012 על %64. שיעור זה נותר ללא שינוי לעומת שנת 2011.

 

 


* נתונים שנתיים אלו מבוססים על סיכומי סקר על המגזר העסקי בכלל ענפי הכלכלה, וכוללים את הענפים הבאים: חקלאות, ייעור ודיג; כרייה, חציבה ותעשייה; אספקת חשמל ומים, שירותי ביוב וטיפול בפסולת; בינוי; מסחר סיטוני וקמעוני ותיקון כלי רכב מנועיים; שירותים (נבחרים). הסקר אינו כולל את ענפי היהלומים.
** סקר זה מתפרסם אחת לשנה והנתונים המוצגים בהודעה זו הם לשנת 2012; פער זמן זה נובע מפער בין סיום שנת המס להגשת הדוחות הכספיים לשלטונות המס. לאחר תקופה זו, הנתונים נאספים הן מהחברות והן מסניפי מס הכנסה, מעובדים ומסוכמים. נתונים נבחרים עדכניים יותר על ענפי הסקר מתקבלים במסגרת המדדים החודשיים השוטפים.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}