י"ז אלול, תשע"ו
20 ספטמבר 2016
294/2016
כתבה יונת קנת-שינפלד, תחום תחבורה ותקשורת
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

חקלאות

  • בשנים 2013-2011 נמכרו בישראל כ-6,000 טונות חומר פעיל מתכשירי הדברה לשימוש בחקלאות, בממוצע לשנה. ירידה של כ-14% לעומת השנים 2010-2008 (כ-7,000 טונות בממוצע).
  • יעדי השימוש העיקריים לאורך השנים הם קטילת פטריות וחיידקים, אידוי קרקע, קטילת עשבים וקטילת חרקים ואקריות. מכירות החומר הפעיל בתכשירים ליעדים אלו מהוות יותר מ-93% מסך המכירות בשנים הנסקרות.
  • בשנת 2013, 35% מסך המכירות של חומר פעיל יועדו לקטילת פטריות וחיידקים, 26% - לאידוי קרקע, 23% - לקטילת עשבים וחומרים מְשַלכים[1] ו-9% - לקוטלי חרקים ואקריות.
  • בשנת 2013 נמכרו 591 סוגי תכשירים ליעדים השונים. מספר סוגי התכשירים הרב ביותר נמכר ליעדים הבאים: קטילת חרקים ואקריות (161), קטילת פטריות וחיידקים (150) וקטילת עשבים וחומרים משלכים (120).
  • בין השנים 2010 ל-2013 כמות המכירות של החומר הפעיל בקוטלי פטריות הייתה נמוכה בכ-19%, באידוי קרקע חלה עלייה של כ-11%, בקוטלי עשבים וחומרים משלכים חלה עלייה של כ-9% ובקוטלי חרקים ואקריות - ירידה של כ-53%.
  • היחס בין כמות החומר הפעיל (בחומרי הדברה) שנמכרה לבין שטח הגידולים החקלאיים בשנת 2013 ירד בכ-20% לעומת שנת 2010 (מ-2.6 ל-2.1, בהתאמה).

תברואה

  • בשנת 2013 נמכרו בישראל כ-110.5 טונות חומר פעיל מתכשירי הדברה לשימוש בתברואה, ירידה של כ-20%  לעומת שנת 2010.
  • יעד השימוש העיקרי לאורך השנים הוא קטילת חרקים לא מעופפים (80%). 
[​1] חומרים משלכים - משירי עלים.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}