ד' תמוז, תשע"ז
28 יוני 2017
186/2017
כתבו עמית יגור-קרול, מוריאל שפיר, תחום מדדי איכות חיים ותוצרים סטטיסטיים רוחביים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

8.463 מיליון תושבים חיו בישראל נכון לסוף 2015. חמישית מהאוכלוסייה (1.693 מיליון תושבים) היו בני 55 ומעלה. לפי תחזיות האוכלוסייה, האוכלוסייה המבוגרת (בני 55 ומעלה) צפויה להגיע ל-3.035 מיליון תושבים ב-2040 (גידול שנתי ממוצע של 2.4% לעומת 1.8% בכלל האוכלוסייה).

שביעות הרצון מהחיים יורדת עם הגיל - מ-90% בקרב בני 54-20, ל-86% בקרב בני 55 ומעלה ב-2015.

שיעור התעסוקה של בני 55 ומעלה בישראל היה 40.5%, מהגבוהים במדינות ה-OECD. ב-2015, שיעור הסיכון לעוני בקרב בני 65 ומעלה בישראל (27.9%) היה גבוה במיוחד לעומת מדינות האיחוד האירופי (13.2%).

ההוצאה לתצרוכת במשקי בית שבהם לפחות שתי נפשות בנות 55 ומעלה ב-2015 הייתה 15,173 ש"ח, בדומה לממוצע בכלל משקי הבית (15,407 ש"ח). לעומת זאת, במשקי בית שבהם נפש אחת בת 55 ומעלה ההוצאה לתצרוכת הסתכמה ב-8,153 ש"ח. 

 ב-2015 ההכנסה הכספית החודשית הממוצעת ברוטו למשק בית, במשקי בית שבהם לפחות שתי נפשות בנות 55 ומעלה (18,694 ש"ח) הייתה דומה להכנסה הממוצעת בקרב כלל משקי הבית, אך גבוהה במידה ניכרת ממשקי בית של בני 55 ומעלה שבהם נפש אחת בלבד (7,535 ש"ח).

ל-28.7% מסך כל הפרטים בגיל 55 ומעלה יש הכנסה מפנסיה. בחלוקה לפרטים עובדים ולא עובדים בגילים אלו נמצא שמבין הפרטים העובדים, ל-12.3% יש גם הכנסה מפנסיה (בנוסף להכנסה מעבודתם) ואילו ל-40.5% מהפרטים שלא עובדים בגיל 55 ומעלה יש הכנסה מפנסיה.

358.9 אלף בני 55 ומעלה היו רשומים במחלקות לשירותים חברתיים ב-2015.הם היוו כשליש (27.4%) מהרשומים בכלל האוכלוסייה, גבוה מחלקם בכלל האוכלוסייה - כחמישית (כ-20%).

האוכלוסייה של בני 55 ומעלה פחות משכילה מהאוכלוסייה הצעירה יותר.

בתשע"ו (2015/16) היו 4,287 סטודנטים בני 55 ומעלה במוסדות להשכלה גבוהה, 1.4% מכלל הסטודנטים באותה שנה.

ב-2015, 72% מבני 55 ומעלה העריכו את תפקוד שירותי הבריאות בישראל כטוב, לעומת 68% בקרב הצעירים יותר.

ב-2013 67.9% מהמקרים החדשים של שאתות ממאירות (סרטן) בנשים התגלו בקרב בנות 55 ומעלה ו-81.0% - בקרב גברים בני  55 ומעלה. מספר המקרים ושיעורי התחלואה בסרטן עולים עם הגיל בשני המינים.

כ-41% מההרוגים בתאונות דרכים היו בני 55 ומעלה, גבוה בהרבה משיעורם באוכלוסייה (כ-20%).

70.5% מהנהגים שנפגעו בתאונות דרכים בהן היו מעורבות קלנועיות היו בני 65 ומעלה.

בקרב בני 55 ומעלה אחוז הולכי רגל שנפגעו בתאונות דרכים (26.8%) גבוה מאשר בקרב כלל האוכלוסייה (14.2%).

בשנים 2014-2000 נרשמה מגמת ירידה באחוז בני 55 ומעלה הנאשמים במשפטים פליליים מכלל הנאשמים (מ-4.0% ל-2.1%, בהתאמה). עבירות רישוי הן העבירות הנפוצות ביותר בקרב בני גיל 55 ומעלה.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}