ה' שבט, תשע"ז
01 פברואר 2017
031/2017

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

תקציר הממצאים לשנת 2013

  • ההוצאה הלאומית לרווחה (כולל העברות למשקי בית, בין היתר פנסיות וקצבאות) הסתכמה ב-137.8 מיליארד ש"ח - 13.0% מהתמ"ג. (ראו לוח א להלן).

  • מתוך סך ההוצאה הלאומית לרווחה, 81% הוקצו ישירות למשקי בית באמצעות פנסיות וקצבאות (כגון לאזרחים ותיקים ולאנשים עם מוגבלויות), ואילו 19% הנותרים נותבו לייצור ולאספקה של שירותי רווחה (25.7 מיליארד ש"ח), כמו בשנים 2012-2011 (ראו לוח 1).

  • 62.2% ממימון פעילות הרווחה הגיע מהמגזר הממשלתי (כולל מלכ"רים ציבוריים) ו-22.1% מהמימון הגיע ישירות ממשקי הבית. רק 12.7% מהמימון הגיע מהמגזר העסקי, 1.7% ממגזר המלכ"רים הפרטיים (עמותות) ו-1.3% מהמימון הגיע מתרומות מחו"ל. (ראו תרשים 2).

  • כ-50% מהמימון לרווחת אזרחים ותיקים (כולל פנסיות וקצבאות) מקורו במשרדי הממשלה, בדומה לשנת 2012.(ראו לוח 3).

  • ההוצאה הלאומית לרווחה לנפש בישראל (כולל העברות למשקי בית) הגיעה ב-2013 לכ-17,761 ש"ח.

  • ההוצאה הלאומית לרווחה (ללא העברות למשקי בית) הסתכמה בשנת 2013 ב-25.7 מיליארד ש"ח - 2.4% מהתמ"ג, עלייה של 12.9% במחירים קבועים, לעומת 2012, שבה הסתכמה ההוצאה ב-23.5 מיליארד ₪ (ראו תרשים 6 ו-7). אומדנים מוקדמים מעידים על התמתנות העלייה בשנים 2014 ו-2015 ל-5.7% ול-1.3%, בהתאמה (ראו תרשים 6).

  • אספקת שירותי הרווחה (ללא העברות למשקי בית) על ידי המגזר העסקי הסתכמה ב-7.9 מיליארד ש"ח, שהם כ-31% מסך ההוצאה הלאומית לרווחה (ללא העברות למשקי בית) והתמקדה בעיקר באזרחים ותיקים. במילים אחרות, ארגונים עסקיים ותאגידים היו אחראיים על אספקת קרוב לשליש מכלל שירותי הרווחה בישראל. אספקת שירותי הרווחה על-ידי מגזר המלכ"רים הפרטיים הגיעה ל-40% מסך ההוצאה (10.3 מיליארד ש"ח) וחלק גדול ממנה ניתן לילדים ונוער. במגזר הממשלה (ללא מלכ"רים ציבוריים) הסתכמה אספקת שירותי הרווחה ב-6.8 מיליארד ש"ח, שהיו כ-26% מסך ההוצאה, ועוד 3% סופקו ע"י מלכ"רים ציבוריים (ראו תרשים 8).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}