י' שבט, תשע"ז
06 פברואר 2017
032/2017

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

בסוף שנת 2015:

  • סך הרכוש הלאומי[1] בישראל היה 2,724 מיליארד ש"ח, פי 2.3 מהתמ"ג, והסתכם ב-325 אלף ש"ח לנפש.

  • שווי השוק[2] של הנכסים הפיננסיים של משקי הבית הסתכם ב-2,810 מיליארד ש"ח, ממוצע של כ-1.2 מיליון ש"ח למשק בית.

  • ההתחייבויות של משקי הבית עמדו על 565 מיליארד ש"ח, ממוצע של 234 אלף ש"ח למשק בית.

  • שווי השוק של הנכסים הפיננסיים של מגזר החברות הלא פיננסיות היה 983 מיליארד ש"ח, ושווי ההתחייבויות שלו (ללא מניות) היה 874 מיליארד ש"ח.

  • שווי השוק של הנכסים הפיננסיים של המגזר הפיננסי היה 2,801 מיליארד ש"ח, ושווי ההתחייבויות שלו (ללא מניות) נאמד ב-2,665 מיליארד ש"ח.

  • שווי השוק של הנכסים הפיננסיים של המגזר הממשלתי היה 259 מיליארד ש"ח, ואילו שווי ההתחייבויות שלו עמד על 908 מיליארד ש"ח.

  • התוצר המקומי הגולמי היה 1,164 מיליארד ש"ח.

[1] הרכוש הלאומי - סיכום הערך הנקי של המגזרים המקומיים במשק (הערך הנקי הוא ההפרש בין שווי השוק של הנכסים וההתחייבויות של כל מגזר). ערך מצרפי זה שווה גם לסכום הנכסים הלא-פיננסיים של המגזרים המקומיים (למעט ערך הקרקע), בתוספת הנכסים הפיננסיים נטו של המשק בחו"ל.
[2] כאשר לא קיים מחיר שוק עבור נכס פיננסי השיערוך ייעשה בהתאם לנכס הסחיר הדומה ביותר.
{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}