י"ז אדר, תשע"ז
15 מרץ 2017
073/2017
כתבו רומן זילברשלג, דוד מעגן, תחום סטטיסטיקה של חינוך גבוה וכוח אדם בהוראה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
 • בשנת הלימודים תשע"ז, מספרם של עובדי ההוראה בכלל המערכת היה כ-170 אלף (מהם כ- 12,000 עובדי הוראה חדשים), לעומת כ-164 אלף בשנת הלימודים תשע"ו (גידול של (3.6%. מספר שעות העבודה השבועיות היה כ-5.1 מיליון שעות לעומת כ-4.8 מיליון שעות בתשע"ו (גידול של 7.1%).

 • במהלך השנים תשע"א-תשע"ז, חל גידול מואץ בהיקף ההוראה בכלל המערכת והתווספו כ-31,000 עובדי הוראה ויותר מ-1.5 מיליון שעות עבודה שבועיות.

 • מספרם של עובדי הוראה חדשים במערכת נמצא במגמת גידול בעשור האחרון, מכ-8,000 בממוצע בשנים 2010-2007 לכ-10,000 בממוצע בשנים 2016-2011.

 • במהלך השנים 2017-1998, חלה ירידה בממוצע התלמידים לעובד הוראה, בחינוך הערבי מ-14.7 ל-11.2 ובחינוך העברי מ-10.8 ל-9.5 תלמידים למורה. במקביל חלה עלייה בממוצע שעות העבודה השבועיות לכיתה, בחינוך העברי מ-48.9 ל-66.4 ובחינוך הערבי מ-46.8 ל-67.6 שעות לכיתה. בשנת 2017, ממוצע שעות העבודה השבועיות לתלמיד, זהה בשני המגזרים, 2.7 שעות לתלמיד וממוצע שעות העבודה למורה גבוה יותר בחינוך הערבי 29.8 לעומת 25.7 בחינוך העברי.

 • שיעורם של עובדי ההוראה שהצטרפו לרפורמות נמצא בעלייה לאורך השנים, והגיע בתשע"ז לכ-90% ומעלה בחינוך היסודי ובחטיבות הביניים ולכ-75%בחטיבות העליונות.

 • שיעורם של האקדמאים שעברו הסבה להוראה, נמצא בעלייה לאורך השנים. בשנים 2017-2013, כרבע בממוצע מבין עובדי הוראה החדשים היו אקדמאים שעברו הסבה להוראה.

 • מרבית עובדי ההוראה החדשים שנכנסו למערכת בשנים האחרונות, עברו התמחות בהוראה. בשנים 2017-2013, כ-68% בממוצע מבין עובדי הוראה החדשים בכלל המערכת עברו התמחות בהוראה.

 • שיעור גדל מבין עובדי הוראה החדשים במערכת הינם מתמחים בשנת ההתמחות בהוראה. בשנים
  2017-2013, כ-45% בממוצע מבין עובדי ההוראה החדשים בכלל המערכת היו מתמחים.

 • שיעורי העזיבה כעבור שנה גבוהים יותר משמעותית בקרב עובדי הוראה חדשים שלא עברו התמחות בהוראה, לעומת עובדי הוראה חדשים שעברו התמחות בהוראה ועובדי הוראה חדשים בשנת ההתמחות. בחינוך הממלכתי-עברי, כ-22.3% בממוצע לעומת כ-4.6% ו- 9.2% בהתאמה. בחינוך הממלכתי-דתי, כ-19.3% בממוצע לעומת כ-7.6% ו- 9.1% בהתאמה. בחינוך הממלכתי-ערבי, כ-14.7% בממוצע לעומת כ-3.9% ו- 3.6% בהתאמה.

 • נמשכת מגמת העלייה בשיעורן של הנשים בחינוך הערבי. בתשע"ז הגיע שיעורן בחינוך היסודי ל-78%, בחטיבות הביניים ל-70% ובחטיבות העליונות ל-55%.

 • שיעורם של עובדי ההוראה בגילי שיא הקריירה (50 ומעלה) נמצא במגמת עלייה ניכרת לאורך השנים בכלל המערכת ובכל שלבי החינוך. בתשע"ז הגיע שיעורם בחינוך העברי ל-37%בחטיבות העליונות ול-34% בחטיבות הביניים.

 • שיעורם של בעלי תואר שני במגמת עלייה ניכרת לאורך השנים בכלל המערכת ובכל שלבי החינוך. בתשע"ז מחצית מעובדי ההוראה בחינוך העל-יסודי העברי היו בעלי תואר שני וכשליש מעובדי ההוראה בחינוך העל-יסודי הערבי.

 • הפרופיל הפסיכומטרי בקרב עובדי הוראה חדשים במגמת עלייה לאורך השנים בכלל המערכת ובכל שלבי החינוך. בקרב עובדי הוראה חדשים בחטיבה העליונה הציון הפסיכומטרי גבוה יותר בהשוואה לשלבי חינוך אחרים, והגיע ב- 2017 ל-570 בממוצע בחינוך הממלכתי-עברי לעומת 560 בחינוך הממלכתי-דתי ו-474 בממוצע בחינוך הממלכתי-ערבי.

 • הפרופיל הפסיכומטרי בקרב עובדי הוראה חדשים גבוה יותר בבתי-ספר שבהם השכלת האם הממוצעת של התלמידים גבוהה הגיע ב-2017 ל-531 בממוצע לעומת 481 בבתי ספר שבהם השכלת האם הממוצעת של התלמידים נמוכה.

 • הציון הפסיכומטרי באנגלית בקרב עובדי הוראה חדשים להוראת אנגלית, גבוה יותר בחינוך העל-יסודי  בהשוואה לחינוך היסודי. בחינוך הממלכתי-עברי עמדו הציונים על 125 בממוצע לעומת 116, בהתאמה.

 • הציון הפסיכומטרי בחשיבה כמותית בקרב עובדי הוראה חדשים להוראת מתמטיקה, גבוה יותר בחינוך העל-יסודי בהשוואה לחינוך היסודי. בחינוך הממלכתי-עברי עמדו הציונים על 124 בממוצע לעומת 108, בהתאמה.

 • שיעורם של עובדי הוראה להוראת מתמטיקה בעלי רקע השכלתי להוראת מתמטיקה, גבוה יותר בחינוך הערבי בהשוואה לחינוך העברי. בחינוך היסודי 51% לעומת 20% בלבד בחינוך העברי, בחטיבות הביניים 75% לעומת 54% ובחטיבות העליונות 79% לעומת כ- 62% בהתאמה.

 • שיעורם של עובדי הוראה להוראת אנגלית בעלי רקע השכלתי להוראת אנגלית, גבוה יותר בחינוך הערבי בהשוואה לחינוך העברי. בחינוך היסודי 70% לעומת כ- 47% בחינוך העברי, בחטיבות הביניים 75% לעומת כ- 56% ובחטיבות העליונות 84% לעומת כ- 60% בהתאמה.
{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}