ט' אייר, תשע"ח
24 אפריל 2018
110/2018
כתבו פביאנה שוורץ, מוריה הומינר, יילה היינל (תחום בינוי ורשויות מקומיות)


 

 

שינויים ריאליים בתקציב הרגיל בשנת 2016 לעומת 2015

 • עלייה של 5.2% בהכנסות ושל 4.9% בהוצאות.
 • העלייה בהכנסות נובעת מעלייה של 8.0% בהשתתפות הממשלה ושל 3.6% בהכנסות העצמיות.[1]
 • השינויים אינם אחידים בכל הרשויות המקומיות. ב-53 מהן חלה ירידה בהכנסות העצמיות, לעומת 71 ב-2015.
 • ב-69 מתוך 255 הרשויות המקומיות נרשם גירעון תקציבי בתקציב הרגיל בשנת 2016, לעומת 86 רשויות מקומיות ב-2015 ו-108 רשויות בשנת 2014.
 • ארנונה למגורים - יחס הגבייה[2] בשנת 2016 עמד על 73.4%, גבוה יותר בהשוואה לשנת 2015 (72.9%).
 • שיעור הארנונה לא למגורים עמד על 56.4% מסך הארנונה הכללית, בדומה לשנת 2015 (56.6%).

נתונים פיזיים נבחרים של הרשויות המקומיות

 • בשנת 2016 היו בישראל 255 רשויות מקומיות שכללו 77 עיריות, 124 מועצות מקומיות ו-54 מועצות אזוריות.
 • האוכלוסייה בישראל בסוף שנת 2016 מנתה 8,628.6 אלף תושבים, 74.4% מתוכה התגוררה בתחומי העיריות.
 • ב-2016 עלה היקף ההגירה הפנימית ב-1.2% בהשוואה ל-2015, ועמד על 261,298 נכנסים/יוצאים.
 • בשנת 2016 חלה עלייה של כ-3.8% בצריכת המים למגורים לנפש בעיריות ובמועצות מקומיות בהשוואה לשנת 2015.
 • פסולת ליום לתושב (קילוגרם לנפש) עמדה בשנת 2016 על 1.7 ברמה הכלל ארצית, ואחוז המחזור עמד על 21.1%.
 • הממוצע הארצי של תלמידים לכיתה עמד על 25 בשנת 2016, והוא נע בין 8.3 תלמידים לכיתה בחריש ל-31.2 תלמידים לכיתה בתל מונד.


[1]  הכנסות עצמיות - הכנסות שהרשויות עצמן גובות מפרטים וממוסדות כגון: ארנונה כללית, אגרות היטלים ועוד.
[2] יחס הגבייה מהחיוב – היחס בין תקבולים בפועל מהארנונה למגורים (גבייה) לבין דרישות לתשלום ארנונה למגורים (חיוב) שנצברו עד לסוף השנה, כולל חיובים בגין שנים קודמות שטרם נגבו.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}