א' תמוז, תשע"ח
14 יוני 2018
173/2018

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
ברבעון הראשון של שנת 2018:

  • העודף בחשבון השוטף* הסתכם ב-1.9 מיליארד דולר, בהמשך לעודף של 2.3 מיליארד דולר ברבעון הקודם.
  • מאזן הסחורות והשירותים* הסתכם בגירעון של 0.2 מיליארד דולר, לעומת עודף של 0.6 מיליארד דולר ברבעון הקודם.
  • יצוא הסחורות והשירותים* עלה ב-2.5% בהשוואה לרבעון הקודם והסתכם ב- 27.5 מיליארד דולר.
  • יבוא הסחורות והשירותים* עלה ב 5.4% והסתכם ב- 27.6 מיליארד דולר.
  • בהשקעות ישירות של תושבי ישראל בחו"ל חלה עליה של 1.3 מיליארד דולר, לעומת עליה ממוצעת של 1.6 מיליארד לרבעון בשנת 2017.
  • השקעות נטו של תושבי ישראל בחו"ל, בניירות ערך זרים סחירים, עלו ב- 3.0 מיליארד דולר, בהשוואה לממוצע של 1.1 מיליארד דולר בשנת 2017.
  • השקעות נטו של תושבי חו"ל, בניירות ערך ישראלים סחירים, עלו ב- 4.0 מיליארד דולר לעומת עליה של 10.8 מיליארד דולר ברבעון הקודם, שהיה רבעון שיא.
  • יתרות מטבע החוץ של ישראל עלו ב- 2.7 מיליארד דולר, מזה 2.3 מיליארד דולר תוצאה של רכישת מט"ח ע"י בנק ישראל והסתכמו בסוף מרץ[1] ב- 103.2 מיליארד דולר.
  • חוב חיצוני נטו: עלייה בעודף הנכסים על התחייבויות, העודף הסתכם ב-164 מיליארד דולר בהשוואה ל-141 ברבעון המקביל אשתקד.


[1] כולל שינויים בערך הנכסים הנובעים מתנודות בשערי החליפין או במחירי הנכסים המוחזקים.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}