כ"א אדר א', תשע"ט
26 פברואר 2019
069/2019

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 info@cbs.gov.il


 

בסוף שנת 2017

  • סך הרכוש הלאומי[1] בישראל היה 3,258 מיליארד ש"ח, פי 2.6 מהתמ"ג, והסתכם ב-374 אלף ש"ח לנפש.
  • שווי השוק של הנכסים הפיננסיים של משקי הבית הסתכם ב-3,136 מיליארד ש"ח, ממוצע של כ-1.2 מיליון ש"ח למשק בית.
  • ההתחייבויות של משקי הבית עמדו על 623 מיליארד ש"ח, ממוצע של 248 אלף ש"ח למשק בית.
  • שווי השוק[2] של הנכסים הפיננסיים של מגזר החברות העסקיות הלא פיננסיות היה 1,052 מיליארד ש"ח ושווי ההתחייבויות שלו (ללא מניות) היה 909 מיליארד ש"ח.
  • שווי השוק של הנכסים הפיננסיים של המגזר הפיננסי היה 3,106 מיליארד ש"ח, ושווי ההתחייבויות שלו (ללא מניות) נאמד ב-3,016 מיליארד ש"ח.
  • שווי השוק של הנכסים הפיננסיים של המגזר הממשלתי היה 306 מיליארד ש"ח, ואילו שווי ההתחייבויות שלו עמד על 903 מיליארד ש"ח.
  • התוצר המקומי הגולמי היה 1,272 מיליארד ש"ח.


 

[1] הרכוש הלאומי – סיכום הערך הנקי של המגזרים המקומיים במשק (הערך הנקי הוא ההפרש בין שווי השוק של הנכסים וההתחייבויות של כל מגזר). ערך מצרפי זה שווה גם לסכום הנכסים הלא-פיננסיים של המגזרים המקומיים (למעט ערך הקרקע), בתוספת הנכסים הפיננסיים נטו של המשק בחו"ל.
[2] אם לא קיים מחיר שוק עבור נכס פיננסי, השיערוך ייעשה בהתאם לנכס הסחיר הדומה ביותר.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}