כ"ח חשון, תש"פ
26 נובמבר 2019
362/2019

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

 תיקון (14/01/2020): בעמ' 2 ותרשים 2 בעמ' 5 (הוחלפו גם נתוני התרשים)

תיקון (02/12/2019), לוח ד' עמ' 11.

נתוני הכנסות והוצאות לכלל משקי הבית בשנת 2018

ההכנסה הכספית הממוצעת ברוטו לחודש למשק בית מכל מקורות ההכנסה הגיעה ל-21,063 ש"ח (עלייה ריאלית של 4.3% לעומת השנה הקודמת).

ההוצאה הכוללת לתצרוכת הכוללת את אומדן ההוצאה על שירותי דיור, הסתכמה ב-16,475 ש"ח לחודש (עלייה ריאלית של 0.5% לעומת השנה הקודמת).

בהשוואה בין ממוצע ההכנסות וההוצאות, ההכנסה הכספית נטו לחודש למשק בית היא 17,276 ש"ח וההוצאה הכספית היא 13,324 ש"ח לחודש.

78.2% מהכנסות משקי הבית מקורן בעבודה, 10.5% - בקצבאות ותמיכות והיתר - בהון, פנסיות וקופות גמל.

פערים בין משקי הבית

מדד ג'יני למדידת אי-שוויון עמד בשנת 2018 על 0.355 נקודות.

הפערים בין העשירון העליון לתחתון בהכנסות הכספיות נטו גבוהים הרבה יותר מהפערים בהוצאות הכספיות (העשירון העליון מכניס פי 8.4 מהעשירון התחתון ומוציא פי 2.4 מהעשירון התחתון).

בשלושת העשירונים התחתונים, ההוצאה הכספית של משקי הבית גבוהה מההכנסה נטו שלהם.

ההכנסה הכספית נטו של החמישון העליון היא 37.9% מסך הכנסות משקי הבית, לעומת 7% בחמישון התחתון.

יותר מרבע מסך ההוצאה של החמישון התחתון (26.9%) היה על מזון והלבשה והנעלה, לעומת פחות מחמישית (17.3%) בחמישון העליון.

בעלות על מוצרים בני-קיימה

ל-97.9% ממשקי הבית בישראל יש לפחות טלפון נייד אחד.

ל-76.9% ממשקי הבית יש מחשב, ל-36.2% יש מחשב לוח (טאבלט) ו-74.9% מחוברים לאינטרנט.

ל-5.7% ממשקי הבית יש אופניים חשמליים ול-3.3% מממשקי הבית יש קורקינט חשמלי.​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}