ח' אלול, תשפ"ב
04 ספטמבר 2022
288/2022
כתבו אילה גינת*
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

חודש יוני 2022 - על פי נתונים מקוריים (עובדים ישראלים)

השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים היה 12,522 ש"ח, עלייה של 3.0% לעומת יוני 2021 (12,162 ש"ח).

השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים (מנוכה במדד המחירים לצרכן החודשי) היה 11,219 ש"ח, ירידה של 1.4% לעומת יוני 2021 (11,380 ש"ח).

מספר משרות השכיר היה 3.978 מיליון, עלייה של 7.6% לעומת יוני 2021 (3.697 מיליון) ועלייה של 0.9% לעומת מאי 2022 (3.942 מיליון).

אומדני הבזק לחודש יולי 2022

לראשונה בהודעה זאת מתפרסמים אומדני הבזק לחודש יולי 2022 המתבססים על נתונים חלקיים, הקיימים בידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים - לפי אומדני ההבזק לחודש יולי 2022 השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים של כלל העובדים2 היה 11,786 ש"ח, עלייה של 3.5% לעומת יולי 2021 (11,386 ש"ח).

השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים של העובדים הישראלים היה 12,117 ש"ח, עלייה של 3.4% לעומת יולי 2021 (11,715 ש"ח).

משרות שכיר - לפי אומדני ההבזק לחודש יולי 2022 מספר משרות השכיר של סך כל העובדים היה 4.249 מיליון, עלייה של 5.2% לעומת יולי 2021 (4.038 מיליון) ועלייה של 0.5% לעומת יוני 2022 (4.226 מיליון).

מספר משרות השכיר של העובדים הישראלים (מתוך מספר משרות השכיר של סך כל העובדים2) היה 3.999 מיליון, עלייה של 5.1% לעומת יולי 2021 (3.805 מיליון) ועלייה של 0.5% לעומת יוני 2022 (3.978 מיליון).​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}